کنترل غیر فعال یک پل قوسی فلزی در مقابل بارهای متحرک سنگین و جنبش‌های قوی زمین با احتساب مولفه قائم زلزله