گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان کرمان مرداد۱۳۷۵