گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و قطر زمین لرزه گسلش پهنه استان اصفهان