گزارش بررسی واکنشهای مردم و میزان آگاهی آنان نسبت به زلزله اسفند ۱۳۷۵ استان اردبیل