گزارش تحلیل سیستمهای ثانویه تحت اثر همزمان مولفه های شتاب زلزله و ارائه روشهای ساده تحلیلی