گزارش رفتار استاتیکی و لرزه ای شیبها واقع در نهشته های درشت دانه با سیمان طبیعی ضعیف