گزارش رفتار قابهای نیمه صلب دارای اتصالات خرجینی با مهاربند و بدون مهاربند