گسل شمال البرز، ساختار هندسی و فعالیت آن (با تمرکز بر گستره البرز میانی و باختری)