نام و نام خانوادگی: مهدی زارع
رتبه علمی: استاد
سمت: مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی
نشانی الکترونیک: mzare@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۰
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۰۳
دورنگار: ۲۲۸۰۳۶۵۶
دکتر مهدی زارع

تحصیلات

 • دکتری: زلزله شناسی مهندسی، ۱۳۷۷، دانشگاه گرونبل، فرانسه
  عنوان رساله دکترا: مطالعه جنبش شدید زمین در ایران از کاتالوگ تا قانون­های کاهندگی
 • فوق لیسانس: زمین شناسی مهندسی، ۱۳۷۳، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
  عنوان پایان نامه: بررسی اثر ساختگاه در زلزله۳۱ خرداد منجیل
 • لیسانس: زمین شناسی با رتبه اول ۱۳۶۹، دانشگاه تهران، ایران

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • مطالعه جنبش شدید زمین و بررسی کاهندگی و مدل سازی جنبش در ایران؛
 • پهنه بندی خطر زمینلرزه و توسعه روشهای نوین تحلیل خطر زلزله؛
 • پیش بینی خطر زمینلرزه و توسعه نقشه های پیش بینی احتمالی کوتاه مدت برای ایران؛
 • بیش­یابی رخداد زمینلرزه در ایران؛
 • بررسی های نقشه خطر لرزش زمین بلافاصله پس از رخداد زلزله در ایران؛
 • بررسی های کاهندگی جنبش شدید زمین (توسعه نسل جدید رابطه های کاهندگی)؛
 • بررسی و پیش بینی سیستمهای پیچیده در ایران.

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

عنوان پایان نامه نام دانشجو سال دفاع
پیش بینی زلزله با روش کالیفرنیا-نوادا در ایران، دفاع مجید میبدیان ۱۳۹۳
تحلیل خطر زمینلرزه برای ایران در بازگشت ۴۷۵ سال سپیده کریمی پریدری ۱۳۹۲
تحلیل و توسعه نقشه های لرزش زمین برای زلزله های ایران محمد پور محمد شاهوار ۱۳۹۲
 بررسی و مدلسازی زلزله های حاصل از انفجارات در گستره تهران جمیله واشقانی فراهانی ۱۳۹۱
پیش بینی زلزله با روش احتمالی در ایران عارف بالی لاشک ۱۳۸۹
مطالعه کاهندگی جنبش نیرومند زمین در ایران هادی قاسمی ۱۳۸۷
تحلیل خطر زلزله در منطقه طبس محمد آریامنش ۱۳۸۶
پژوهش و جنبش نیرومند زمین در ایران (از کاتالوگ تا  روابط کاهندگی) فریدون سینائیان ۱۳۸۵

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • Ramezani Besheli P., M.ZARE, R. Ramazani Umali and G. Nakhaeezadeh, 2015, Zoning Iran based on earthquake precursor importance and introducing a main zone using a data-mining process. Natural Hazards, 10.1007/s11069-015-1745-3.
 • Zare M. Amini, P. Yazdi, K. Sesetyan, M. B. Demircioglu, D. Kalafat, M. Erdik, D. Giardini, M.A. Khan, N. Tseriteli, 2014,  Recent developments of the Middle East catalog, Journal of Seismology, DOI 10.1007/s10950-014-9444-1.
 • Vasheghani-Farhani J. and M. ZARE, 2014, Site characterizations for the Tehran network (TDMMO) in Tehran region using micro-earthquake, microtremor and quarry blast data, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 63 (2014) 235–۲۴۷٫
 • Vasheghani-Farhani J., M. ZARE, and A. Cichowicz 2014, Microseismicity of the Tehran region based on the data recorded in a local monitoring network: 2004-2010, Episodes Vol. 37, no. 3, pp 206-217.
 • Vasheghani-Farhani J. and M. ZARE,, 2014, Seismological aspects of the Varzeghan twin Earthquakes on 11 August 2012 (Mw 6.3 and Mw 6.1), in East Azerbaijan province, NW Iran, Episodes Vol. 37, no. 2, pp96-104.
 • Esmaeili, B. M. Almasian, M. ZARE, R. Alipoor, A. Alizadeh, 2014, Geophysical and geological study on the West Qarchak fault and its implications in seismic hazard, Tehran, Northern Iran, Episodes Vol. 37, no. 2, pp 105-110.
 • Asadi Z. and M. ZARE, 2014, Estimating magnitudes of prehistoric earthquakes and seismic capability of fault from landslide data in Noor valley (central Alborz, Iran), Natural Hazard, DOI 10.1007/s11069-014-1186-4.
 • Mojarab M. , H. Memarian and M. ZARE, A. H. Morshedy, M. H. Pishahang, 2014, Modeling of the seismotectonic provinces of Iran using the self-organizing map algorithm, Computers & Geosciences, Vol. 67, 150–۱۶۲٫
 • Mojarab M. , H. Memarian and M. ZARE, 2014; Performance evaluation of the M8 algorithm to predict M7+ earthquakes in Turkey, Arab Journal of Earth Sciences, DOI 10.1007/s12517-014-1624-3.
 • Zahedi-Khameneh A. R. SchererA, and M. ZARE, 2013, Non-parametric wave type based model for real-time prediction of strong ground motion accelerogram. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, http://dx.doi.org/10.1016/j.soildyn.2013.01.024i
 • Maybodian M. , M. ZARE, H. Hamzehloo, A. Peresan, A. Ansari, G. Panza, 2013, Analysis of precursory seismicity patterns in Zagros (Iran) by CN algorithm, Turkish J Earth Sci (2013) 22: TÜBİTAK doi:10.3906/yer-1212-6, pp1-9.
 • Karimiparidari, S. M. ZARE, H. Memarian and A. Kijko, 2013, Iranian earthquakes; A Uniformed Catalog with Moment Magnitude”. Journal of seismology
 • Radan M. Y., Hamzehloo, A. Peresan, M. Zare ,  H. Zafarani, 2013, Assessing performances of pattern informatics method: a retrospective analysis for Iran and Italy, Natural Hazard, DOI 10.1007/s11069-013-0660-8.
 • Mohammad P. Shahvar, Mehdi Zare, and Silvia Castellaro (2013) accepted manuscript: A unified seismic catalog for the Iranian plateau (1900-2011); Seismological Research Letter, SRL-D-12-00144R2, . March-April 2013. issue.
 • Zare M. A. Hashemi, R. Ebadi, S. Amirnejad-Mojdehi, R. Rahmani and A. Sardar, 2013, Tsunami hazard in the shorelines of Khark island (Persian Gulf), Iran, Earthq Sci (2012)25: 299–۳۰۵, doi:10.1007/s11589-012-0855-1.
 • Shahvar , M. P. and Mehdi Zare, 2012,  The 27 August 2010 Mw 5.7 Kuh-Zar earthquake (Iran): field investigation and strong-motion evidence, Nat Hazards DOI 10.1007/s11069-012-0507-8.
 • Reza Alipoora, Mehdi Zaré,  Mohammad R. Ghassemi, 2012,  Inception of activity and slip rate on the Main Recent Fault of Zagros Mountains, Iran, J of Geomorphology,
 • Jamileh Vasheghani Farahani, Mehdi Zare and Caro Lucas, 2012, Adaptive neuro-fuzzy inference systems for semi-automatic discrimination between seismic events: a study in Tehran region, journal of seismology, Volume 16, Number 2 (2012), 291-303, DOI: 10.1007/s10950-011-9270-7,
 • Jamileh Vasheghani Farahani and Mehdi Zaré, ۲۰۱۱,  The Southeastern Tehran Earthquake of 17 October 2009 (Mw = 4.0), doi: 10.1785/​gssrl.82.3.404, Seismological Research Letters May/June 2011 v. 82 no. 3 p. 404-412. [ISI Cited Journal].
 • Jamileh Vasheghani Farahani, Mehdi Zaré,  Artur Cichowicz, 2012,  Attenuation of high-frequency P and S waves in south and southeast Tehran using blast data, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 40, September 2012, Pages 99–۱۰۸, [ISI Cited Journal].
 • M Zaré and , S Ghaychi Afrouz, 2012, Crisis Management of Tohoku; Japan Earthquake and Tsunami, 11 March 2011, Iranian J Publ Health, Vol. 41, No.6, Jun 2012, pp.12-20.,
 • Mojtaba Naghavi,1 Zaher Hossein Shomali,1 and Mehdi Zare2, 2012, Lg Coda Variations in North-Central Iran, International Journal of Geophysics. Volume 2012 (2012), Article ID 673506, 7 pages, doi:10.1155/2012/673506 [Scopus Cited Journal].
 • Bali Lashak A., M. Zaré, Gh. Mortezanejad , Sh. Poubeyranvand, 2010, Moment tensor inversion of nine events in Iran using INSN data, joural of Seismology, DOI 10.1007/s10950-010-9197-4.
 • Alipoor, R. M. Poorkermani; M. Zaré, and R. E. Hamdouni, 2010, Active Tectonic Assessment around Rudbar Lorestan Dam Site, High Zagros Belt (SW of Iran), Journal of Geomorphology, Manuscript Number: GEOMOR-2011R2, DOI.10.1016/j.geomorph.2010.10.014.
 • Alipoor, R., poorkermani M, ZARE M, M.R. Ghasemi, 2012, Active tectonic Assessment around pudbar lorestan dam site high, Geomorphology, doi:10.1016/j.geomorph.2012.06.025
 • Ghasemi, H., M. Zaré, Y. Fukushima and F. Sinaiean, 2009, Applying empirical methods in site classification, using response spectral ratio (H/V): A case study on Iranian strong motion network (ISMN), Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol.29, pp.121-132.
 • Ghasemi H., M. Zaré, Y. Fukushima and K. Koketsu, 2008, An empirical spectral ground-motion model for Iran, JSEE, DOI 10.1007/s10950-008-9143-x.
 • Ghasemi H., M Zaré and Y Fukushima, 2008, Ranking of several ground-motion models for seismic hazard analysis in Iran, J. Geophys. Eng. 5 (2008) 301–۳۱۰٫
 • Zaré, M. 2007, Spectral Demand Curves Based on the Selected Strong Motion Records in Iran, Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE), Vol. 7, No.3. pp.111-123.
 • Zare M. S. Karimiparidari, MonaLisa, 2007, An investigation on Balakot, Muzaffarabad (Pakistan) earthquake, 8 Oct. 2005, Mw 7.6; geological aspects and intensity distribution, J of Seismology, DOI 10.1007/s10950-008-9120-4.
 • Ansari A., A. Noorzad and M. Zaré, ۲۰۰۷,Application of wavelet multi-resolution analysis for correction of seismic acceleration records, Journal of Geophysics and Engineering, J. Geophys. Eng. 4 (2007) 362–۳۷۷ .
 • Zaré M. and H. Hamzehloo, Strong Motion study on Bam Earthquake of 26 December 2003, Earthquake Spectra, Special Issue on Bam earthquake, December 2005.
 • Zaré M. and P.-Y. Bard, 2002, Strong Motion Dataset of Turkey: Data Processing and Site Classification; Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering (SDEE), Vol22., No.8, Pages 703-718.
 • Zaré M., P.-Y. Bard and M. Ghafory-Ashtiany, Site Categorization for the Iranian Strong Motion Network, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Elsevier Pub., Vol. 18, no.2, pp. 101-123, 1999.
 • Zaré M., P.-Y. Bard and M. Ghafory-Ashtiany, The Iranian Strong Motion Data Bank; A Revision and Data Correction, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, IIEES Pub., Vol.1, no.1, pp.1-23., 1999.
 • Zaré M., An Overview on the Ardebil Iran (23 February 1997) Earthquake, Seismological Research Letters, vol. , pp., 1998.
 • Zaré M. and A.A.. Moinfar, Comment on the “Rudbar-Tarom Earthquake of 20 June 1990 in NW Persia, a Preliminary Field and Seismological Observations”, by: M.Berberian, M.Qorashi, J.A.Jackson, and T.Wallace, Bulletin of the Seismological Society of America (B.S.S.A.), Vol.84, No., pp.484-485., 1994.
 • Zaré M , nazmazar B, Van, turkey earthquake of 23 october 2011, MW7.2, An overview on disaster managemeny

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

رديف عنوان همکاران سال انتشار
1 مدل پیش بینی احتمالاتی زمین لرزه براساس کاتالوگ زمین لرزه های ایران بالی لاشک عارف 1392
2 مطالعه کاهندگی طیقی جنش شدید زمین در ایران بر اساس روش تجربی (۱۳۸۳،۱۳۵۶) قاسمی هادی 1389
3 بررسی مقدماتی وضعیت امروزی آتشفشان دماوند با توجه به لرزه خیزی و سایر پارامترهای ژئوفیزیکی مهرنیا سیدرضا 1389
4 گزارش مقدماتی شناسایی زلزله 5 دی ماه 1382 بم معتمدی مهرتاش,نورعلی آهاری مسعود,سیدرزاقی مهران,ناصراسدی کیارش 1382
5 گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان خراسان حیدری مهدی 1380
6 گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان اردبیل 1378
7 بررسی جنبش شدید زمین و فاکتورهای کاهندگی در پوسته زمین ایران سینائیان فریدون 1378
8 گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان آذربایجان شرقی 1374
9 گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان زنجان آذر1374 حیدری مهدی 1374
10 گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان کردستان خرداد1374 علینقی علیرضا,شاه پسندزاده مجید,حیدری مهدی 1374
11 گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطرزمین لرزه گسلش در پهنه استان خوزستان آبان 1374 شاه پسندزاده مجید,حیدری مهدی 1374
12 برنامه شناسایی مناطق زلزله زده حیدری مهدی 1373
13 گزارش زمن لرزه 14 اسفند 1372 سفیدا به سیستان و بلوچستان عشقی ساسان,علینقی علیرضا,توکلی شهاب 1373
14 بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان سیستان و بلوچستان 1371
 • زلزله شناسی جنبش زمین
 • زلزله شناسی مهندسی
 • تحلیل خطر زمین لرزه
 • پیش­بینی زلزله
 • پهنه بندی خطر زمینلرزه
 • ژئودینامیک ایران

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی (از مرداد ماه ۱۳۹۳ تا کنون)
 • رئیس مرکز ملی پیش بینی زلزله پژوهشگاه (از آبانماه ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۹۳)
 • معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه  (از آبانماه ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۲)
 • رئیس پژوهشکده زلزله شناسی (از بهمن­ماه سال ۱۳۸۴ تا آبانماه ۱۳۸۶)
 • مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی (از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

عضویت‌ها

 • عضو و دبیر هیات ممیزه، کمیته ارتقاء، مشترک پژوهشگاه بین­ المللی زلزله ­شناسی و مهندسی زلزله، دانشهای بنیادی، هوا و فضا و اقیانوس شناسی (۱۳۸۶-۱۳۹۲)
 • دبیر شبکه معاونین پژوهشی پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (فروردین ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۲)
 • عضو هیئت مدیره انجمن زمین شناسی مهندسی ایران (مهر ۱۳۸۲ تا بهمن ۱۳۸۷)
 • عضو هیئت مدیره انجمن مخاطره شناسی ایران (شهریویر ۹۱ تا کنون)
 • عضو هیئت مدیره انجمن ترویج علم ایران (اسفند ۹۰ تا کنون)
 • عضو هیئت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران (اردیبهشت ۹۱ تا کنون)