{tab=کنفرانسها}

see1

con1

see2

con2

see3

con3

see4

con4

see5

con5

see6

con6

{tab=کارگاههای تخصصی}

dore2

دوره های آموزشی – تخصصی سال ۱۳۸۹

89

dore1

دوره های آموزشی – تخصصی سال ۱۳۹۰

90

dore3

دوره های آموزشی- تخصصی سال ۱۳۹۱

91

دوره های برگزار شده در پژوهشگاه تا قبل از سال ۱۳۸۸

• عنوان دوره: ” آشنایی با مسائل نوین و مهم مهندسی زلزله” • عنوان دوره: ” دوره آموزش بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ” • عنوان دوره: ” آشنایی با اصول و روشهای مقاوم سازی سازه های موجود در برابر زلزله ” • عنوان دوره: ” اولین دوره بین المللی آموزشی پیشرفته ICTP و IIEES در زمینه زلزله شناسی، جنبش شدید زمین و مدلسازی موج لرزه ای ” • عنوان دوره: ” مدیریت جامع خطرپذیری و بحران لرزه‌ای” • عنوان دوره : ” پهنه بندی خطر زمین لغزش ” • عنوان دوره : ” مدیریت جامع خطرپذیری و بحران در زلزله” • عنوان دوره: ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری” • عنوان دوره: “جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها” • دوره آموزشی- تخصصی “مطالعات و پهنه بندی خطر زمین لغزش” • دوره آموزشی- تخصصی “کاهش خطرپذیری محیط‌های شهری در برابر زلزله “

{/tabs}