معرفی کنفرانس‌های بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله(IIEES) مرکز جامع تحقیقاتی و آموزشی است که هدف اصلی آن کاهش خطرات لرزه‌ای در ایران و در منطقه از طریق ارتقاء تحقیق و آموزش در زمینه علوم و فناوری مرتبط با لرزه‌زمین‌ساخت، لرزه‌نگاری، پیش بینی زلزله، مهندسی زلزله، مدیریت بحران و آموزش همگانی می‌باشد.
با برگزاری موفقیت آمیز هشت کنفرانس SEE1 در سال ۱۹۹۱ با ۱۷۰ مقاله از بیش ۳۶ کشور، SEE2 در سال ۱۹۹۵ با ۱۹۹ مقاله از ۳۵ کشور، SEE3 در سال ۱۹۹۹ با ۱۹۷ مقاله از ۳۷ کشور، SEE4 در سال ۲۰۰۳ با ۲۴۱ مقاله از ۳۴ کشور و SEE5 در سال ۲۰۰۷ با ۵۵۰ مقاله از ۴۵ کشور، SEE6 در سال ۲۰۱۱ با ۵۶۷ مقاله از ۲۳ کشور، SEE7 در سال ۲۰۱۵ با ۶۱۶ مقاله از ۴۱ کشور، SEE8 در سال ۲۰۱۹ با ۵۵۱ چکیده مبسوط مقاله از ۲۵ کشور.
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله امیدوار است که با برگزاری کنفرانس‌های SEE هر چهار سال یکبار دانشمندان و محققان بیشتری را حوزه علوم و مهندسی زلزله گرد هم آورده و این کنفرانس بین‌المللی را تبدیل به یک رویداد علمی و فرهنگی به یاد ماندنی نماید.