intensity1

نقشه های لرزش نقشه لرزش زمین، زمین لرزه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، سراوان

نقشه های لرزش (ShakeMap) منتشر شده در این وب سایت، تنها برای مقاصد پژوهشی مشخص شده اند وتنها برآورد اولیه از لرزش زمین است. این نقشه ‌ها با استفاده از داده‌ های لرزه ‌ای ایستگاه ها تعیین شده ‌اند و در صورت دسترسی به داده ‌های بیشتر بروزرسانی می شوند.

نقشه لرزش  شدت زمین
intensity1
نقشه شتاب تخمینی
pga1
نقشه سرعت تخمینی
pgv1
نقشه اطلاع رسانی
tvmap1
نقشه ‌ها ارزش رسمی ندارد و مسئولیت استفاده نادرست از اطلاعات بر عهده پژوهشگاه زلزله ‌شناسی و مهندسی زلزله نمی ‌باشد.