lab_shakingtable

میز لرزان (Shaking Table)

lab_shakingtable
میز لرزان (Shaking Table)
میز لرزان ‌(Shaking table) ساخت‌ كارخانه‌Servotest از كشور انگلیس‌ است‌ و قادر است‌ سیگنالهای‌ جابجایی افقی‌ و قائم‌ را به‌ مدلی‌ كه‌ روی‌ آن‌ نصب‌ شده‌ است‌ اعمال‌ كند. ابعاد این‌ میز ۱۴۵*۱۲۰ سانتیمتر است. حداكثر جابجایی‌ كه‌ می‌توان‌ به‌ آن‌ اعمال‌ كرد ۷ سانتیمتر است. ظرفیت‌ میز حداكثر برابر ۲ تن‌ بار مرده‌ است.
میز لرزان‌ با كنترل‌كننده‌ای‌ كه‌ متصل‌ به‌ كامپیوتر است‌ به‌ صورت‌ نرم‌افزاری‌ كنترل‌ می‌شود. با این‌ نرم‌افزار می‌توان‌ سیگنالهای‌ جابجایی مختلفی‌ به‌ میز اعمال‌ كرد. این‌ سیگنالها شامل‌ سیگنالهای‌ از پیش‌ تعریف‌ شده‌ (مانند شكل‌ موجهای‌ سینوسی، ذوزنقه‌ای‌ و جاروبهای‌ فركانسی) و ركوردهای‌ تعریف‌ شده‌ توسط‌ كاربر (مانند ركوردهای‌ زلزله) است. بعد از اعمال‌ یك‌ سیگنال، امكان‌ اندازه‌گیری‌ و ثبت‌ جابجایی و شتاب‌ میز وجود دارد. اینكار توسط‌ مبدلهای‌ جابجایی‌ و شتاب‌ نصب‌ شده‌ روی ‌actuator انجام‌ می‌شود. همچنین‌ امكان‌ تغییر پارامترهای‌ كنترل‌ كننده ‌PID دستگاه‌ نیز وجود دارد. تغییر این‌ پارامترها سبب‌ می‌شود پاسخ‌ فركانسی‌ میز تغییر كرده‌ و امكان‌ تطبیق‌ آن‌ با پاسخ‌ فركانسی‌ دلخواه‌ وجود داشته‌ باشد.