Special Issue Winter 2009

بررسی رفتار دینامیکی ماسه ریز مسلح شده با الیاف ژئوتکست‌ایل در جعبه چندلا (مورق ) بر روی میز لرزه

حسین غیاثیان، رضا جمشیدی چناری، حبیب شاه نظری و علیرضا طبرسا

در سالهای اخیر استفاده از خاک مسلح با استفاده از المانهای مختلف تسلیح مخصوصاً مصالح ژئوسنتتیک رو به فزونی گذاشته و کاربرد زیادی در زمینه ژئوتکنیک داشته است. الیافها (Fibers) یکی از انواع المانهای تسلیح هستند که به صورت مصنوعی و یا طبیعی تولید می‌شوند و با اختلاط با خاک باعث افزایش مقاومت برشی و کششی خاک و اصلاح خواص مهندسی آن می‌شوند. یکی از این نوع الیاف مصنوعی، تریشه‌های موکت و ژئوتکستایل است که از دیدگاه محیط زیستی دفع و استفاده صحیح از آنها از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. این مطالعه به بررسی تأثیر این نوع الیاف بر اصلاح خواص و پارامترهای دینامیکی خاکهای ماسه‌ای ریز می‌پردازد. به این منظور تعداد پنج مدل خاک ماسه‌ای مسلح در جعبه چندلا (مورق) بر روی میز لرزه دانشگاه توکیو ساخته شده و لرزه‌های متوالی با دامنه و فرکانس مختلف به آنها اعمال گردید. فرکانس و دامنه لرزه‌های متوالی به نحوی انتخاب گردیدند که دامنه جابه‌جایی که متناسب با دامنه شتاب و عکس مجذور فرکانس می‌باشد به مرور افزایش یابد. الیاف موکت در اندازه ثابت و درصدهای وزنی مختلف با ماسه در شرایط خشک مخلوط گردیده و مدل جعبه چندلا (مورق) آماده گردید. با تحلیل برگشتی داده‌های مربوط به شتابنگاری و جابه‌جایی سنج لیزری پارامترهای سختی برشی و میرایی مربوط به این مدلها محاسبه گردیده و با مدل غیر‌مسلح مقایسه گردیدند. نتایج حاکی از تأثیر مطلوب افزودن الیاف ژئوتکستایل بر فرکانس طبیعی و پارامترهای سختی و میرایی خاک ماسه‌ای می‌باشد.

Full Paper