Special Issue Winter 2009

کاربرد روش آرایه ای خردلرزه ها در تعیین پروفیل سرعت موج برشی لایه های تحت الارضی در یک سایت نمونه در شهر تهران (پارک شقایق)

محمد داودی، ابراهیم حق شناس و مصطفی میرجلیلی

به منظور سنجش کاربری تکنیک پردازش آرایه‌ای ارتعاشات محیطی در تعیین پروفیل سرعت موج برشی، آرایه‌ای متشکل از ۳ دایره متحدالمرکز در یک سایت نمونه در جنوب شهر تهران با استفاده از ۱۵ دستگاه لرزه‌نگار به مدت ۱۵ ساعت برداشت گردید. تحلیل همزمان تک‌ایستگاهی میکروترمور (روش H/V) و آرایه‌ای آن با دو روش فرکانس عدد موج (f-k) و روش خودهمبستگی مکانی (SPAC) جهت برآورد پریود طبیعی ساختگاه و مشخصات پراکندگی امواج سطحی انجام شد و سپس با استفاده از الگوریتم برگشتی همسایگی، تلاش گردید تا پروفیل سرعت موج برشی تا عمقی که با توجه به ابعاد آرایه امکان‌پذیر است، برآورد ‌گردد. در تحلیل آرایه‌ای ترکیبهای مختلف از ایستگاهها، مشخصات پراکندگی امواج رایلی در محدوده‌های مختلف فرکانسی استخراج گردید و نتایج تحلیل برگشتی حاصل از مدلهای ورودی مختلف از نظر تعداد و عمق لایه‌ها و محدوده‌های مختلف سرعت موج برشی با یکدیگر و با نتایج مطالعات قبلی ژئوتکنیکی در ساختگاه مقایسه گردید. با بررسی نتایج تحلیل آرایه‌ها مشاهده شد که روش Espac نسبت به روش f-k ، موفقتر عمل می‌کند. همچنین مشخص گردید در تحلیل برگشتی، با در نظر گرفتن مدلهای چند لایه‌ای با حداقل تعداد لایه‌های سایت مورد مطالعه، نتایج مناسبتری از وضعیت ساختگاه به دست می‌آید و در صورتی که تعداد لایه‌های پیشنهادی بیشتر از تعداد لایه‌های سایت باشد، تغییرات ناچیزی در مقادیر سرعت موج برشی در پروفیل مشاهده می‌شود.

Full Paper