Special Issue Winter 2009

مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی ارزیابی کمّی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای آجری غیرمهندسی متداول در ایران

فرامرز عالمی، فریبرز ناطقی‌الهی و منصور ضیایی‌فر

روشهای ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمانها و دیوارهای آجری شامل روشهای ساده آیین‌نامه‌ای، روشهای پیچیده اجزاء محدود و اجزاء مجزا و روشهای کاربردی قاب معادل می‌باشند. گرچه روشهای آیین‌نامه‌ای و قاب معادل، اغلب از دقت پایین‌تری نسبت به روشهای اجزاء محدود و اجزاء مجزا برخوردارند، اما به دلیل تعداد زیاد و تنوع دیوارها و ساختمانهای آجری، روشهای کاربردی همواره مورد توجه بوده است. از طرفی با توجه به نحوه متداول چیدن دیوارها در ایران و خالی بودن بندهای قائم از ملات، استفاده از روشهای آیین‌نامه‌ای و قاب معادل، نیاز به کالیبره-شدن دارند. در این تحقیق، ضمن ارائه نتایج آزمایش بر روی سه دیوار آجری دارای بازشو با مقیاس ۱:۱ به همراه توضیحاتی در خصوص طراحی چیدمان و ابزارگذاری آزمایش و با مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی، روشی کمّی برای ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای دیوارهای آجری غیرمهندسی متداول در ایران با استفاده از مدلسازی قاب معادل کالیبره شده، تحلیل استاتیکی غیرخطی و متوسط‌گیری از مقادیر اصلاح شده سه دستورالعمل FEMA178، UCBC97 و FEMA356پیشنهاد گردیده که انطباق قابل‌قبولی با نتایج آزمایشگاهی دارد. با استفاده از این روش، ظرفیت جانبی دیوارهای آزمایش شده با خطای کمتر از ۱۱ درصد تغییرمکان نهایی با خطای کمتر از ۲۲ درصد و مودهای شکست دیوارها به صورت دقیق ارزیابی گردیده است. همچنین پوش پاسخ سایکلیک آزمایشگاهی با منحنی نیرو- تغییرمکان به دست آمده از روش پیشنهادی، انطباق مناسبی داشته است.

Full Paper