Special Issue Winter 2009

بررسی عملکرد یک الگوریتم پیشنهادی در کنترل نیمه‌فعال یک ساختمان جداسازی شده مرجع با جداسازهای غیرخطی

افشین کلانتری

در این مطالعه، عملکرد یک الگوریتم که پیش از این پیشنهاد شده در مقایسه با دو روش کنترل دیگر در کنترل نیمه‌فعال یک ساختمان مرجع دارای سامانه جداسازی لرزه‌ای غیرخطی که توسط یک گروه تحقیقاتی در محیط نرم‌افزاری MATLAB ® و SIMULINK® ارائه گردیده، بررسی شده است. الگوریتم مورد نظر به گونه‌ای طراحی گردیده که منحنی‌های هیسترزیس برش پایه ایجاد شده در ساختمان، مشابه منحنی‌های هیسترزیس ایجاد شده توسط تکیه‌گاههای اصطکاکی باشند. در کنار سامانه کنترلی یاد شده و برای مقایسه نتایج، از سامانه کنترل غیرفعال با میراگرهای روغنی با رفتار ویسکوز و همچنین سامانه کنترل نیمه‌فعال با میراگرهای متغیر کنترل شده توسط الگوریتم اسکای- هوک استفاده شده ‌است. تحلیلها تحت هفت جفت شتابنگاشت صورت گرفته‌ است. نمودارهای هیسترزیس نیروی میراگر در مقابل تغییرمکان تحت این تحریکها ارائه شده‌اند. نتایج نشان می-دهند روشهای نیمه‌فعال مورد بررسی نسبت به روش غیرفعال دارای شاخصهای عملکردی مناسبتری هستند. روش کنترل پیشنهادی در مواردی در مقایسه با روش اسکای- هوک در کاهش پاسخها در این مسأله موفق عمل نموده، اما تغییرات ناگـهانی در نیروی میراگرها توسط این الگوریتم موجب افزایش شتاب طبقات گردیده و در مجموع عملکرد آن را نسبت به الگوریتم اسـکای- هـوک کاهش داده است.

Full Paper