بررسی امکان تسریع محاسبات تحلیل تاریخچه زمانی پل های منتخب/آزاد سهیل

تحلیل تاریخچه زمانی با استفاده از روش انتگرال‌گیری گام به گام از کارآمدترین ابزار شناخت رفتار لرزه ای است. انتگرال گیری گام‌به‌گام روشی تقریبی است، و مهم‌ترین مباحث در این روش دقت و هزینه محاسباتی هستند، که هر دو، به اندازه گام زمانی انتگرال گیری بستگی دارد. با توجه به پیشرفت علم و فناوری تهیه شتاب نگاشت هایی با گام های زمانی بسیار کوچک، و احتمال عدم نیاز به گام‌های بسیار کوچک برای تحلیل، نیل به قابلیت انتگرال‌گیری گام‌به‌گام با گام‌های زمانی بزرگ‌تر از گام شتاب نگاشت زلزله با هدف کاهش هزینه محاسباتی، قدمی قابل توجه به سمت تحلیل‌های دینامیکی توانمندتر و با هزینه محاسباتی کمتر است. به مانند دیگر ابنیه فنی، شناخت رفتار واقعی لرزه ای پل‌ها از اساسی‌ترین موضوعات در طراحی پل‌ها است. تحلیل‌های تاریخچه زمانی به دلیل زمان و حجم بالای محاسبات، ممکن است از نگاه طراحان پل کمتر مورد استفاده قرار گیرد. کاهش هزینه محاسباتی تحلیل تاریخچه زمانی می‌تواند باعث استفاده هر چه بیش تر این نوع تحلیل و در نتیجه بطور غیرمستقیم امکان نزدیک شدن بیشتر به رفتار واقعی پل‌ها، که خود باعث کاهش خطر و آسیب پل‌ها و افزایش ایمنی می‌شود، خواهد بود. در این پایان‌نامه، به بررسی کارایی یکی از تکنیک‌های جدید معرفی شده برای انتگرال‌گیری با گام‌های بزرگ‌تر از گام‌های شتاب نگاشت به عنوان راهکاری برای افزایش سرعت تحلیل دینامیکی پل‌ها پرداخته شده است، به طوری که هزینه محاسباتی کمتر، دقت بیشتر، یا هر دو، قابل دستیابی باشند.