طراحی بیمارستان ها بر اساس عملکرد/ابطحی سیدمهدی

با توجه به اهمیت و نیاز به بهره برداری بدون وقفه از بیمارستان ها بعد از وقوع زلزله، لازم است این ساختمان ها، پس از زلزله عملکرد مناسبی از خود نشان داده و بتوانند خدمات ضروری مورد نیاز را فراهم آورند. ویژگی های معماری خاصی که در اغلب بیمارستان ها وجود دارد، پیچیدگی و همچنین عوامل طراحی، ساخت و بهره برداری؛ می توانند بیمارستان ها را در مقابل زلزله آسیب پذیر سازند. خسارت های وارد آمده به آنها در زلزله های گذشته اهمیت این موضوع را بارها یادآوری نموده است. شناخت ویژگی های این ساختمان ها و عوامل آسیب پذیری آنها در مقابل زلزله ها و بررسی روشهای کنونی طراحی بیمارستان ها و ارائه روش های مناسب تر، می تواند در بهتر کردن رفتار آنها در مقابل زلزله نقش بسزایی داشته باشد. بدین منظور در این تحقیق در ابتدا مقدمه ای در مورد آسیب پذیری بیمارستان ها ذکر شده و آسیب های وارده به آنها و عوامل آسیب های وارده به این ساختمان های در زلزله های گذشته، بررسی شدند. پس از آن برای بررسی روشهای طراحی فعلی آیین نامه ها، ضوابط برخی آیین نامه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آنجا که عملکرد اجزای غیر سازه ای نقش مهمی در عملکرد بیمارستان ها پس از زلزله دارند، مختصری در مورد اجزای غیر سازه ای بیمارستان ها بحث شده و راهکارهایی برای کاهش آسیب پذیری آنها ارائه شد. در ادامه مقدمه ای در مورد تعیین سطح عملکرد ساختمان ها با استفاده از روشهای ذکر شده در دستورالعمل Fema 356 آورده شده و در نهایت برای یک بیمارستان موجود مورد استفاده قرار گرفتند و نشان داده شده طراحی بر اساس عملکرد برای این ساختمان ها بسیار مناسب تر از روشهای فعلی آیین نامه ها است. در انتها با توجه به نتایج بدست آمده و ادبیات فنی موجود چهارچوبی برای طراحی بر اساس عملکرد برای بیمارستان ها پیشنهاد شده است که می تواند در بهبود عملکرد بیمارستان ها پس از زلزله مفید باشد تا بتوانند پس از یک زلزله شدید به خدمت رسانی خود ادامه دهند.