اثر رفتار خارج از صفحه میانقاب آجری بر اندرکنش درون صفحه قاب های بتنی و میانقاب های آجری/زمردی انباجی الهام

استفاده از میانقاب ها در قاب های ساختمانی، باعث تغییرات قابل ملاحظه ای در سختی، مقاومت و رفتار غیرخطی قابهای مرکب تحت بارهای لرزه ای داخل صفحه و خارج از صفحه می گردد. اندرکنش بین قاب و میانقاب تحت این قبیل بارها، باعث تغییر در رفتار قاب و پاسخ آن می شود. رفتار سازه ای قاب های مرکب را می توان به دو بخش اصلی رفتار داخل صفحه و خارج از صفحه تقسیم بندی نمود. از اثرات اندرکنشی بارهای داخل صفحه و خارج از صفحه معمولا در تحقیقات چشم پوشی شده است و این درحالی است که در زلزله های گذشته اثر توام نیروهای درصفحه¬ و خارج از صفحه بر رفتار سازه ها مشخص شده است. در این پایان نامه با روش تحلیل غیرخطی المان محدود، اثر رفتار خارج از صفحه میانقاب های آجری بر رفتار درون صفحه آنها در قاب های بتنی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. هدف از این بررسی ساده سازی این اندرکنش به صورت یک رابطه یا ضریب ساده برای تحلیل درون صفحه ی قاب های بتنی دارای میانقاب می باشد. برای این منظور صحت مدل سازی غیرخطی قاب مرکب به ترتیب در دو حالت درون صفحه و برون صفحه با نتایج آزمایش های موجود و روابط تجربی بررسی گردید تا از دقت مدل اطمینان حاصل شود. برای بررسی اثر بارگذاری خارج از صفحه بر رفتار داخل صفحه، تحلیل بارافزون نمونه در راستای داخل صفحه برای مقادیر متفاوت فشار خارج از صفحه انجام گردید. نتایج تحلیل ها بیانگر این امر است که با افزایش فشار خارج از صفحه ظرفیت داخل صفحه کاهش می یابد و با استفاده از نتایج تحلیل های متعدد، ضرایبی برای کاهش مقاومت داخل صفحه به ازای مقادیر متفاوت بارهای خارج از صفحه ارائه شده است. همچنین اثر این ضرایب در مدل دستک فشاری قاب مرکب نیز بررسی شده است.