اثر شکستگی در ارتفاع و سختی دیوار زیرزمین بر رفتار لرزه ای سازه/دهقانی محمدآبادی علیرضا

در ساختمان های بلند که معمولا چند طبقه زیر زمین دارند، نحوه توزیع بار زلزله ومحل اختیارکردن تراز پایه از سوالات اغلب طراحان می باشد. علاوه بر این بخاطر تبعیت از اصول شهرسازی معمول این ساختمان ها شکستگی هایی نیز در ارتفاع آنها خصوصا در طبقه همکف ایجاد می گردد. ترکیب این دو اثر باعث می گردد توزیع بار در سازه تحت تأثیر قرارگیرد. این مطالعه به بررسی میزان حساسیت پارامترهای طراحی نسبت به دو عامل شکستگی در ارتفاع و سختی دیوارهای زیرزمین می پردازد. تحقیق انجام گرفته برای پیدا کردن روشی مناسب برای کاهش نیروهای کششی پای مهاربندی ها می باشد. در این تحقیق سعی شده است با مدلسازی المانهای موجود در زیرزمین ها نظیر دیافراگم های کف دیوارهای پیرامونی نحوه مشارکت آنها در باربری جانبی بررسی شود. مدلسازی تکیه گاههای ارتجاعی در محل فونداسیون این سازه‌ها و تغییرات به وجود آمده درنیروها و تغییر مکان سازه در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است.