اثر مولقه قائم زلزله بر پل بزرگراهی جداسازی شده ی با جداساز ترکیبی اصطکاکی – لاستیکی (سری)/مویدی سیدامیرحسین

با توجه به خطر لرزه‌ای بالا در کشور ایران و وجود گسل‌های فراوان در نزدیکی بسیاری از شهرهای بزرگ، احتمال وقوع زلزله‌های حوزه نزدیک با مؤلفه قائم قابل‌توجه فراوان است، آن‌چنان‌که این نوع تحریک در زلزله‌های بزرگی مانند بم ‎۲۰۰۳ و طبس ‎۱۹۸۷ به‌راحتی قابل‌مشاهده می‌باشد .اغلب آیین‌نامه‌ها با نادیده گرفتن مؤلفه قائم و یا جایگزین کردن اثرات دینامیکی این مؤلفه با بارهای استاتیکی معادل به آن پرداخته‌اند. این موضوع به ویژه در پل های با عرشه قرار گرفته بر روی جداسازهای لغزشی دارای حساسیت بیشتری است. در این پژوهش، برای تعیین اثرات مؤلفه قائم زلزله بر پل های بزرگراهی جداسازی شده، با طراحی جداساز ترکیبی اصطکاکی-لاستیکی برای یک پل بزرگراهی به مطالعه اثر مؤلفه قائم حرکت قوی زمین پرداخته شده است. به این منظور مطالعات عددی بر روی مدل پل جداسازی شده در دو حالت : تنها تحت مؤلفه‌های افقی بدون مؤلفه قائم و در حالت دوم تحت سه مؤلفه زلزله پرداخته‌شده است. مدل المان محدود سازه مورد نظر درنرم افزار OpenSees ایجاد و تحلیل های دینامیکی تحت شتاب نگاشت های ثبت شده در‎۱۴رویداد لرزه ای در نزدیک گسل صورت گرفته است. ضریب اصطکاک جداساز به‌صورت متغیر با سرعت و نیروی محوری مدل‌سازی شده است. نتایج ، افزایش در نیروی محوری ستون، لنگر وسط دهانه تادوبرابر و افزایش در نیروی برشی جداسازها تا ‎۵۰درصد و نیروی محوری جداسازها تا ‎۱۰۰درصد به علت درنظرگیری مؤلفه قائم را نشان می دهد همچنین برش پایه و جابجایی نسبی جداسازها تغییرات کمی داشته است. پس از محاسبه پاسخ های ارائه شده بیشینه جابجایی نسبی جداسازها و تغییر مکان ماندگار عرشه به دلیل فقدان نیروی بازگرداننده به ترتیب ‎۳۷ و ‎۲۹ سانتی متر بوده که مقادیر قابل توجهی می باشد. در پایان روند تغییرات سه پاسخ نیروی محوری ستون، لنگر وسط دهانه و جابجایی قائم وسط دهانه نسبت به مقدارشتاب در مد قائم پل جداسازی شده بررسی شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش مقدار شتاب طیف قائم در مد قائم پل جداسازی شده اثرگذاری مولفه قائم بر این سه پاسخ افزایش می یابند.