اثر نقض ها و ترک ها بر ظرفیت لرزه ای گنبدهای بنایی ایرانی/ساعی عارف

در این تحقیق، ارزیابی تاثیر ترک و نقص ها بر ظرفیت لرزه ای بناهای گنبدی تاریخی مورد بررسی قرار است. ابتدا هدف، دامنه و روش های مورد استفاده این تحقیق ذکر شده است و در ادامه، مروری بر ادبیات فنی موجود در این حوزه انجام گرفته است. رفتار سازه ای و مکانیسم حمل و انتقال بار توسط قوس ها و تاثیر نقص های هندسی و ترک ها در پایداری و رفتار سازه ای آنها مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توسعه ی مدل سازه ای قوس ها و با استفاده از روش های تحلیلی کلاسیک و نرم افزاری به ارزیابی و بررسی رفتار گنبدها پرداخته شده است. همچنین با استفاده از تئوری مکانیک شکست و با فرض ترک به صورت ناپیوستگی هندسی در سطح پوسته گنبدی، اثر آن بر پارامترهای دینامیکی همچون فرکانس های مودی مورد بحث قرار گرفته و نتایج حاصل از این بررسی با نتایج حالت قبل که قرض عدم وحود ترک در سازه است، مقایسه شده است. در ادامه با تمرکز روی بنای تاریخی گنبد سلطانیه، از تحلیل های الاستیک خطی دینامیکی و استاتیکی برای ارزیابی رفتار این بنای عظیم آجری بهره برده شده است. برای ارزیابی ظرفیت ثقلی و لرزه ای بنای گنبد سلطانیه به همراه ترک ها و شکست های موجود روی آن از روش گسیختگی پلاستیک استفاده شده است. با ساده سازی نقصهای هندسی به صورت کاهش صخامت گنبدها سعی گردید تا تاثیر این نقص ها بر طرفیت لرزه ای بناهای گنبدی تاریخی مورد ارزیابی واقع شود. از نرم افزار المان محدود Ansys برای ساخت و پردازش تمامی مدل های المان محدود این تحقیق بهره برده شده است. نتیجه حاصل از مطالعه موردی در این پژوهش را می توان اینگونه خلاصه نمود: ‎۱- ضریب ایمنی گنبد بنایی سلطانیه تحث اثر بار ثقلی ۱/۱ است که نشان می دهد ایمنی کافی وجود ندارد و در اثر بارهای اضافی ممکن است پایداری آن از بین برود. ‎۲- ترک ها و شکست های موجود روی بنای گنبدی سلطانیه می تواند ظرفیت لرزه ای بنا را تا حدود ‎۳۷ برابر کاهش دهد.