ارائه مدلی برای مدیریت شرایط اضطراری شریان های حیاتی پس از وقوع زلزله در کلان شهرها با تمرکز بر شبکه توزیع برق شهری/رئوفی امیر

از آن جا که از یک سو عدم برق رسانی پس از وقوع زلزله می تواند باعث خسارات ثانوی زیادی شود وشبکه توزیع برق و مولفه های آن از جمله پست ها نقش مهمی برای برقراری جریان برق جهت شرایط اضطراری کلان شهرها دارند ، ارائه یک مدل برای مدیریت خطر پذیری پستها می تواند مسؤلان را از آسیب های احتمالی آگاه ساخته و در نتیجه تصمیمات مؤثرتری اخذ نمایند .پستها در شبکه برق نقاطی گرهی هستند که ارتباط بین خطوط مختلف برق کشور را به طرق مختلف به هم برقرار می نماید . یکی از انواع پست ها ، پست توزیع می باشد که این نوع پست از نظر تعداد بسیار زیاد است و آخرین حلقه از زنجیره انتقال برق از نیروگاه به نقاط مصرف می باشد . مورد مطالعه در این رساله ، پست های توزیع برق در محدوده شهر تهران می باشد . سعی شده با تدوین یک مدل راهکاری برای کاهش عوارض ناشی از قطع برق پس از زلزله در منطقه مورد نظر ارائه داده شود . برای این منظور ابتدا یک پست توزیع از لحاظ رفتار لرزه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. از آن جا که در هر پست توزیع مهم ترین تجهیز که خرابی آن باعث قطع عملکرد پست می شود یک ترانس تبدیل ‎۲۰ کیلو ولت به ‎۴۰۰ ولت می باشد . به همین دلیل یک مدل متداول از یک ترانس پست توزیع بر اساس تحلیل تاریخچه زمانی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است و سپس منحنی شکنندگی این ترانس بر اساس بیشینه شتابهای های متفاوت بدست آمده است. با توجه به منحنی شکنندگی بدست آمده و این که این منحنی مشخص کننده‌ی احتمال خرابی در برابر بیشینه شتاب محتمل می باشد، بیشینه شتاب هایی که باعث خرابی در این ترانس می شود ، بدست می آید . از طرف دیگر بر اساس تحلیل خطر انجام شده بر روی شهر تهران بیشینه شتاب های محتمل مناطق مختلف موجود می باشد . از ترکیب منحنی شکنندگی و بیشینه شتاب های مناطق مختلف می توان احتمال قطع برق در اثر زلزله با بیشینه شتابهای محتمل را در مناطق مختلف شهر پیش بینی نمود و مشخص کرد که چه تعداد مشترک تحت چه زلزله ای دچار قطعی برق خواهند شد. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده می توان پیشنهاد های مدیریتی ارائه نمود از جمله وضعیت برق مراکز مهم مثل بیمارستانها ، آتش نشانیها ، مراکز مدیریت بحران و … پس از زلزله بدقت باید مورد بررسی قرارگیرد تا نسبت به برقراری مجدد برق مناطق مختلف بر اساس اولویت تصمیم گیری شود.