ارائه مدلی جدید جهت ارزیابی ریسک لرزه ای در بافت های شهری بر اساس ترکیب موثرترین مولفه های آسیب پذیری و خطر زلزله/حاجی بابایی مقداد