ارائه یک مدل ساده برای بررسی رفتارلرزه ای سازه‌های مجاور و متصل به هم در مجتمع های صنعتی/طاهری علی

مجتمع های صنعتی نظیر پالایشگاهها، پتروشیمی ها و نیروگاهها از اهمیت ویژه ای برخوردارند، به طوری که دولتها مبالغ هنگفتی را برای اجرا، توسعه و بهسازی این مجموعه‌ها هزینه می کنند. در کشور عزیزمان ایران، همانند دیگر کشورهایی که وابستگی اقتصادی به صنعت استخراج، انتقال و پالایش نفت دارند، اهمیت صنعت نفت دو چندان خواهد بود، لیکن پدیده ای طبیعی همچون زلزله این صنعت را در مناطق مختلف با خطر لرزه خیزی، شدیدا تهدید می کند. در اکثر مجتمعهای صنعتی، بسیاری از سازه‌ها به وسیله اجزاء مختلفی به هم متصل هستند، اعتبار مدل سازی و طراحی مجزا برای این سازه‌ها و بخصوص عملکرد این سازه‌های مجاور و متصل به هم در هنگام زلزله مورد تردید است. از سویی مدل سازی تمام این سازه‌های متصل به هم در همه موارد غیر عملی به نظر می رسد. لذا در این تحقیق سعی شده است با مطالعه پارامتری همه جانبه اینگونه سیستم ها، پارامترهای کلیدی تأثیر گذاربر رفتار سازه‌های متصل به هم و مواردی که این متصل بودن باید در نظر گرفته شود تعیین شود. پایان‌نامه در پنج بخش، مقدمه ، بررسی آیین نامه‌های معتبر جهان، ارائه یک روش ساده شده جدید در بررسی رفتار لرزه ای دو سازه تک درجه آزاد مجاور و متصل به هم، تعمیم روش ساده شده به سیستمهای چند درجه آزاد و فصل جمع بندی و پیشهادات انجام شده است. در بخش اول برای شناخت بهتر مسئله ابتدا به معرفی و دسته بندی مجتمعهای صنعتی پرداخته شده است و سپس مودهای خرابی سازه‌های صنعتی که با مطالعه خرابیهای ناشی از زلزله‌های گذشته حاصل شده، دسته بندی گردیده است. در انتهای بخش اول با شناخت نسبت به مودهای خرابی سازه‌های صنعتی و به خصوص مودهای خرابی سازه‌های صنعت نفت به طرح مسئله اصلی پرداخته شده است. در بخش دوم با مطالعه آیین نامه‌های معروفی که در بردارنده ضوابط سازه‌های غیر ساختمانی هستند، سلسیه مقرراتی که مربوط به مدل سازی و تحلیل اینگونه سازه‌های می شودف جمع آوری شده و در پایان این بخش نتیجه گیری شده است که حتی آیین نامه‌های معتبر و معروف جهانی، مانند IBC2000، NEHRP2000 و ASCE97 هم به مسئله مورد طرح نپرداخته اند. در بخش سوم با بررسی پارامتری با در نظرگرفتن یک مدل ساده شامل دو جسم یک درجه آزاد با تکیه گاههای مستقل که با یک فنر و دمپر با سختی و میرایی های مختلف به هم متصل هستند و با تغییر دادن این پارامترها و نوع بارگذاری حدودی از پارامترهای که برهمبستگی رفتاری این دو سازه متصل به هم موثراند، بدست آمده است و در نهایت یک روش ساده شده برای آنالیز اینگونه سیستمها پیشنهاد شده است. در بخش چهارم با توجه به موارد مطرح شده در بخش قبل، روش پیشنهادی به سازه‌هایی با چند درجه آزادی تعمیم داده شده است و سپس با حل چند مثال دقت روش مورد ارزیابی قرارگرفته است. در پایان نیز ضمن جمع بندی مطالب به ارائه پیشنهاداتی پرداخته شده است.