ارائه ی مدل رفتاری بر مبنای تئوری پلاستیسیته سطح مرزی برای رفتار سیکلی خاک های ریزدانه ی فیبردار/ دژآلود حسام الدین

خاک های مرکب الیافی را که مخلوطی از مواد مختلف با مشخصات و رفتار گوناگون می باشند را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود، (‎۱‎) خاک های مرکب آلی مانند زباله های جامد شهری و خاک های حاصل از تجزیه گیاهان و مواد آلی و (‎۲‎) خاک مرکب مصنوعی یا مسلح شده با استفاده از الیاف گیاهی و یا مصنوعی. رفتار این نوع خاک ها به طور مستقیم به مشخصات مکانیکی و نسبت حجمی اجزا تشکیل دهنده آن وابسته است. این خاک ها از دو فاز ماتریس (یا مصالح زمینه) و الیاف تشکیل شده اند که در بارگذاری های مختلف این دو فاز با هم اندرکنش دارند. مطالعات و آزمایشات زیادی به جهت بررسی و شناسایی نحوه رفتار این نوع خاک ها صورت گرفته است که می توان تقریبا یک نتیجه ی واحد، که بیانگر ارتباط مقاومت برشی و سختی المان خاک مرکب به کیفیت و کمیت الیاف موجود می باشد، را از این آزمایشات استخراج نمود. در این پایان نامه به ارائه ی یک مدل رفتاری مناسب برای مدلسازی عددی این مصالح پرداخته می شود. رویکرد اتخاذ شده در مدل رفتاری ارائه شده برای شبیه سازی رفتار این گونه خاک ها به این صورت است که خاک ها به دو فاز کلی ماتریس (مصالح پایه) و الیاف تقسیم می شوند. برای پیش بینی رفتار فاز ماتریس از یک مدل الاستوپلاستیک بر مبنای پلاستیسیته سطح مرزی استفاده شده است و رفتار الیاف نیز به صورت الاستیک پلاستیک کامل در نظر گرفته می شود. با استفاده از تئوری های ارائه شده در علم مکانیک مواد و میکرومکانیک، سهم هریک از فازها از تنش/کرنش اعمالی به کل مصالح خاک تعیین می گردد. استفاده از این تئوری ها، مدل رفتاری ارائه شده را قادر ساخته است که عواملی همچون ناپیوستگی، عدم همراستایی و لغزش الیاف را در در مدل سازی های خود لحاظ نماید. لذا شرایطی نزدیک به واقعیت فیزیکی این نوع خاک ها در مدل ارائه شده، شبیه سازی می گردد. با این تفاسیر می توان دو نکته مهم و اساسی استفاده شده در مدل ارائه شده را به صورت زیر خلاصه نمود؛ (‎۱‎) استفاده از تئوری پلاستیسیته سطح مرزی برای لحاظ نمودن رفتار غیرخطی در دامنه الاستیک و همچنین شبیه سازی رفتار سیکلی و (‎۲‎) استفاده از تئوری های دقیق و پیشرفته ی مکانیک مواد و میکرومکانیک برای ارتباط بخشی بین فازهای مختلف خاک مرکب. در انتها مدل ارائه شده نسبت به پارامترهای موجود حساسیت سنجی شده و عملکرد آن برای پیش بینی بارگذاری های استاتیکی و دینامیکی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. با استفاده از نتایج آزمایش های معتبر استاتیکی که برای خاک های مرکب گوناگون با مشخصات مختلف در ادبیات فنی ارائه شده است، صحت سنجی مدل رفتاری انجام خواهد شد. نتایج صحت سنجی ها نشان می دهد مدل رفتاری ارائه شده توانایی نسبتا مناسبی در شبیه سازی رفتار استاتیکی خاک های مرکب دارد و تا حدود نسبتا خوبی جنبه های رفتاری این نوع مصالح را در روند پیش بینی خود لحاظ می نماید. همچنین عملکرد مدل برای شبیه سازی رفتار دینامیکی تحت شرایط مختلف نشان داده خواهد شد. شبیه سازی رفتار دینامیکی این نوع خاک به دلیل عدم وجود نتایج آزمایشگاهی قابل استفاده، تنها به عنوان نمایش توانایی این مدل برای پیش بینی رفتار سیکلی می باشد و لذا هیچ گونه صحت سنجی برای این نوع بارگذاری صورت نگرفته است.