ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای آجری نیمه اسکلت/مهدوی آرش

با توجه به گستردگی ساختمانهای نیمه اسکلت و ساختمانهای بنایی غیر مسلح در کشور، سعی گردیده در فصل اول با استفاده از منابع موجود و تحقیقات میدانی، مطالبی در رابطه با مشخصات دیوار و ملات، سقف طاق ضربی، ستونها و شاهتیرهای فولادی، پی و اتصالات آنها در این گونه ساختمانی گردآوری شود تا به عنوان مرجعی برای کارهای آینده مورد استفاده قرار گیرد.

از آنجائیکه بحث مقاوم سازی ساختمانهای موجود وارد حیطه مسائل عملی میگردد روشهای پژوهشی و تحقیقاتی در آن کاربردی ندارد. در نتیجه اولین گام در مقاوم سازی انتخاب آیین نامه و دستورالعمل هایی است که نیازهای مقاوم سازی را در عمل مرتفع سازند. نگارش آیین نامه های جدید مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی بوده و عملا از توان بسیاری از کشورها خارج است. در عین حال شباهتهای موجود میان ساختمانهای کشورهای مختلف، استفاده از آیین نامه های دیگر کشورها را امکان پذیر می سازد. با توجه به اهمیت موضوع، آیین نامه های موجود در کشور و انتشارات آژانس فدرال مذیریت بحران آمریکا (فیما) در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است. دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (نشریه ۳۶۰) بعنوان اولین دستورالعمل بهسازی در کشور تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است. علیرغم انتشار آیین نامه هایی کاملتر در این زمینه، دستورالعمل بهسازی بواسطه سهولت استفاده و آشنایی بیشتر جامعه مهندسین با آن، در حال حاضر بعنوان یکی از منابع اصلی مقاوم سازی، مورد استفاده قرار میگیرد. بمنظور مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی به روش این دستورالعمل با روشهای تحلیل پیشنهادی، در این پایان نامه ساختمان نوعی انتخابی با روشهای ارائه شده در این دستورالعمل مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج حاصله ارائه گردیده اند.

با توجه به بررسی های صورت گرفته در این پایان نامه، پیش استاندارد فیما ۳۵۶ بعنوان آیین نامه پیشنهادی برای مقاوم سازی ساختمانهای بنایی غیر مسلح موجود در کشور انتخاب گردید. در عین حال این آیین نامه با تغییراتی تحت عنوان دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی غیر مسلح موجود (نشریه ۳۶۷) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر گردیده است. در نتیجه برای استفاده بهینه از این پیش استاندارد، مفاهیم روشهای تحلیلی و روابط محاسبه ظرفیت اعضا بصورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای مدلسازی مطابق با الزامات این پیش استاندارد، روشی پیشنهادی مبتنی بر استفاده از فنرهای معادل بجای دیوارها ارائه شده است.

بمنظور بررسی عملی روش مدلسازی پیشنهادی و یک ارزیابی عمومی از ساختمانهای نیمه اسکلت، در ساختمان نوعی معرفی شده که در فصل سوم با استفاده از ضوابط نشریه ۳۶۰ ارزیابی شده بود، مجددا با استفاده از روش فیما ۳۵۶ مورد ارزیابی و بررسی دقیق تری قرار گرفته است تا مقایسه ای میان این دو روش ارزیابی کیفی و کمی صورت گیرد. در عین حال با توجه به اینکه ساختمان نوعی مورد بررسی بگونه ای انتخاب شده تا خصوصیات کلی این گونه ساختمانی را پوشش دهد، نتایجی عمومی برای انتخاب روش تحلیل و رفتار عمومی مورد انتظار ساختمانهای نیمه اسکلت، بدست آمده است. در پایان کاستی های موجود در آیین نامه های مقاوم سازی ساختمانهای بنایی غیر مسلح مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای رفع این نقایص ارائه شده است. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی ساختمان نیمه اسکلت نوعی و نتایج بدست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است.