بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندر کنش خاک – سازه و محتویات/یخچالیان منصور

به دلیل پیچیدگی‌های موجود در رفتار لرزه‌ای سیلوهای بتنی، رفتار لرزه‌ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش مصالح دانه‌ای و سازه کمتر بصورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات انجام شده در این رساله به دو دسته تقسیم می‌شوند، مطالعات عددی و مطالعات آزمایشگاهی بر روی مدلهای کوچک مقیاس. در بخش مطالعات عددی اندرکنش مصالح دانه‌ای و سازه با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی دیواره سیلو و رفتار غیرخطی مصالح دانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. برای مدلسازی مصالح دانه‌ای ذخیره شده در داخل سیلو از تئوری هیپوپلاستیسیته استفاده شده است، نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که میزان خسارت وارده به سیلو تابعی از مشخصات مصالح ذخیره شده در داخل سیلو از قبیل میزان تخلخل مصالح دانه‌ای و همچنین مقدار پارامتر n می‌باشد، این پارامتر حساسیت مصالح دانه‌ای نسبت به فشار را در نظر می‌گیرد. در ادامه علاوه بر مدلسازی رفتار لرزه‌ای سیلوها با در نظر گرفتن اندرکنش مصالح دانه‌ای و سازه اثر اندرکنش خاک و سازه نیز در مدلسازی در نظر گرفته شده است. برای مدلسازی اندرکنش خاک و سازه از مدل مخروط ناقص استفاده شده است. نتایج بدست آمده از در نظر گرفتن اندرکنش مصالح دانه‌ای و سازه به همراه اندرکنش خاک و سازه نشان می‌دهند که برخلاف آنچه به نظر می‌رسد در سازه‌های با سختی نسبتا زیاد همانند سیلوها صرفنظر کردن از اثر اندرکنش خاک و سازه محافظه‌کارانه نیست. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که در نظر گرفتن میرایی مصالح خاک در هنگامی که اثر اندرکنش خاک و سازه در نظر گرفته شده است خسارت وارد شده به مدل را کاهش می‌دهد. برای بررسی اضافه فشارهای ناشی از زلزله، پوش فشارهای دینامیکی ناشی از زلزله با فرض رفتار خطی دیواره سیلو برای سیلوهای فولادی با نسبتهای ارتفاع به قطر مختلف با توزیع فشار پیشنهاد شده در قسمت چهارم آیین‌نامه Eurocode 8 مقایسه شده است، نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که در یک سیلوی کوتاه ثابت در نظر گرفتن نسبت پاسخ شتاب سیلو به شتاب ثقل در ارتفاع سیلو که با نشان داده می‌شود محافظه‌کارانه است در حالیکه این فرض برای یک سیلوی بلند محافظه‌کارانه نیست. در قسمت مطالعات آزمایشگاهی آزمایشهای دینامیکی بر روی مدلهای کوچک مقیاس انجام شده‌اند. آزمایشهای دینامیکی آزمایشهای چکش الکترونیکی و میز لرزان را شامل می‌شوند. نتایج آزمایشهای میز لرزان نشان می‌دهند که مشارکت جرم مصالح ذخیره شده در داخل سیلو در ارتعاش سیلو بیشتر از ۸۰ درصد است که به عنوان ضریب وزن موثر در آیین‌نامه ACI 313 پیشنهاد شده است. به علاوه نتایج آزمایشهای دینامیکی انجام شده نشان می‌دهند که در مدل یک سیلوی لاغر در حالتی که مدل تقریبا پر باشد علاوه بر فرکانس مود اول جانبی که در آن مشارکت جرم مصالح دانه‌ای بیش از ۹۰ درصد است، قله فرکانسی دیگری وجود دارد که مقدار فرکانس آن از فرکانس متناظر با مشارکت ۱۰۰ درصد جرم مصالح دانه‌ای در ارتعاش مدل نیز کمتر است. آزمایشهای انجام شده نشان می‌دهند که این قله فرکانسی در اثر ارتعاش قسمت بالایی مصالح دانه‌ای نسبت به دیواره سیلو ایجاد شده است. نتایج آزمایشهای میز لرزان نشان می‌دهند که با افزایش دامنه شتاب اعمال شده به مدل میرایی مدل افزایش می‌یابد.