ارزیابی اتصالات صلب با استفاده از مدلسازی عددی که با نتایج تجربی کالیبره شده است/علی حسین زاده غلامرضا

کاهش خسارات جبران ناپذیر پدیده زلزله همواره هدف نهایی محققین و دانشمند ان علم مهندسی زلزله بوده است. طی زلزله نرتریج آمریکا(‎۱۹۹۴) و کوبه ژاپن، اتصالات قابهای مقاوم خمشی به مقدار زیادی آسیب دیدند. پس از وقوع این زلزله ها پیشنهادات زیادی در خصوص اتصالات خمشی متنوع برای اجرای ساختمانهای جدید فولادی و ترمیم قابهای خمشی موجود ارائه شدند. که از این اتصالات  می توان به اتصالات بال جوشی و جان بولت شده با جوش بهبود یافته، اتصالات ماهیچه ای، اتصالات بال جوشی و جان بولت شده تقویت شده با ورق پوششی و اتصالات استخوانی اشاره کرد. نظر به اینکه قابهای خمشی به عنوان سیستم مقاوم در برابر زلزله هستند و اعتبار این سیستم ها به اتصالات آن می باشد، بنابراین لزوم معرفی و بررسی عملکرد اتصالاتی که نقایص مراحل اجرا را تا حدی تعدیل نماید و دارای مزایایی از نظر مقاومت، شکل پذیری، هزینه و…. باشد مفید به نظر می رسد. لذا با توجه به لرزه خیزی کشورایران و اجرای اکثر سازه ها به صورت فولادی لزوم تحقیق و بررسی در عملکرد اتصالات سازه های فولادی و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از خطرات زلزله ضروری به نظر می رسد. قابهای مقاوم خمش فولادی در ایران اکثرا در سازه هایی با ارتفاع متوسط و بلند استفاده می شود. و ستونهای این سازه ها اغلب از نوع قوطی و تیرهای مورد استفاده از نوع پروفیلIPE می باشند. لذا دراین تحقیق جهت مدلسازی و بررسی رفتار غیرخطی این اتصالات از نرم‌افزار ANSYS5.4 استفاده شده است. در این تحقیق پارامترهای موثر در عملکرد اتصالات خمشی نظیر طول ورق پوششی بال تیر، فاصله ناحیه کاهش یافته بال تیر از بر ستون، طول ناحیه کاهش یافته بال تیر مورد مطالعه قرارگرفته است. تحقیقات نشان داد که در اتصال تیرهای متداولIEPJ به ستون قوطی، تقویت این اتصالات باعث کاهش زوال مقاومت و شکل پذیری می شود. و همچنین افزایش مقطع ستون باعث بهبود عملکرد اتصال نسبت به نمونه مشابه آن(بدون افزایش مقطع ستون) می شود. در خصوص اتصالات با مقاطع کاهش یافته بال تیر می توان گفت که پارامتر عمق برش بال(C) کنترل کننده حداکثر لنگر ایجاد شده در بر ستون می باشد. و پارامتر طول ناحیه کاهش یافته بال تیر(B) کننترل کننده طول مفصل پلاستیک تشکیل شده و مقدار انرژی تلف شده می باشد. همچنین پارامتر فاصله ناحیه کاهش یافته بال تیر از برستون (A) کنترل کننده توزیع تنش در بر ستون می باشد.