ارزیابی رفتار دینامیکی سد های خاکی با پریود های مختلف تحت اثر زلزله های حوزه دور وحوزه نزدیک/هنردوست حمید

سدهای خاکی سازه های راهبردی و پر اهمیتی هستند . این سازه ها دارای نقش هایی از جمله تامین آب ، برق و جلوگیری از سیلاب ها می باشند؛ بنابراین نگهداری و اطمینان از صحت عملکرد و پایداری آنها برای مداومت در ایفای این نقش ها حائز اهمیت است، علاوه براین مخاطرات ناشی از ویرانی آنها نیز عواقب فاجعه باری خواهد داشت.
بسیاری از نقاط مناسب برای احداث سدها، در مناطق لرزه خیز قرار گرفته اند؛ بنابر این در معرض آسیب ناشی از وقوع زلزله‌های بزرگ می باشند. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر با بهبود وضعیت کمی و کیفی ایستگاه های ثبت زلزله و وقوع زلزله های جدید ثبت شده در حوزه های دور و نزدیک، نتایج روشنگر و گرانبهایی در حوزه شناخت خصوصیات و آثار زلزله های حوزه نزدیک بر روی سازه ها بدست آمده است اما تا کنون مطالعات کامل و جامعی در مورد اثرات زلزله های حوزه نزدیک خصوصا بر روی سد های خاکی انجام نگرفته است. لذا ارزیابی اثر زلزله¬های حوزه نزدیک و تاثیر آن بر روی عملکرد سد‌ها از موضوعات مطرح در مهندسی عمران است.
با توجه به مطالب مذکور، در این پایاننامه سعی شده است رفتار سدهای خاکی با پریود های مختلف در زلزله های حوزه نزدیک و دور بررسی گردد. در بین اثرات و تفاوت های موجود در خصوصیات ذاتی زلزله های حوزه نزدیک با توجه به نقش برجسته ی دو ویژگی جهت پذیری پیش رونده و تغییر شکل ماندگار، اثرات این دو ویژگی به طور خاص مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا رفتار دینامیکی سدهای مورد مطالعه از جمله بزرگنمایی شتاب در ارتفاع، نحوه توزیع تغییر مکان ماندگار افقی در ارتفاع سد و نشست تاج سد در حالت تحریک با ۸۰ شتابنگاشت مختلف حوزه نزدیک و حوزه دور ارزیابی شده است که در مجموع، ۳۲۰ تحلیل غیر خطی تاریخچه ی زمانی با روش هم پایه سازی به طیف طرح استاندارد ۲۸۰۰ و ۵۲ تحلیل تحلیل غیرخطی تاریخچه ی زمانی با روش هم پایه سازی به شدت آریاس انجام پذیرفته است. نتایج اکتسابی بیانگر آن است که سدهای بلند در برابر نگاشت های حوزه نزدیک و سد های کوتاه در برابر نگاشت های حوزه دور دارای پاسخ های بحرانی تری می باشند.