ارائه روشی برای تعریف سیستم های دینامیک سازه درگیر با اصطکاک و دارای پاسخ مشخص دلخواه/ارغوانی مهبان

رفتار دینامیکی غیرخطی، به عنوان رفتار واقعی سیستم­های سازه­ای، در تحلیل و طراحی بسیاری از سیستم­های لرزه‍ای قابل صرف نظر کردن نیست. یکی از رفتارهای غیرخطی، در سیستم­های دینامیکی درگیر با اصطکاک، که قریب به اتفاق مسائل واقعی مهندسی عمران را شامل می­گردند، مشاهده می­گردد. در بسیاری از مسائل مهندسی درگیر با اصطکاک، اصطکاک به صورت اصطکاک کولمب در نظر گرفته می­شود، که بزرگی نیروی اصطکاک ثابت و جهت آن همیشه در خلاف جهت لغزش (حرکت دو سطح دارای تماس) است، و بارها تغییر می­کند. تغییرات ناگهانی در جهت حرکت، سبب گسستگی در نیروی اصطکاک و غیرخطی شدن رفتار سیستم سازه­ای می­گردد. این امر سبب پیچیدگی ارزیابی پاسخ سیستم های درگیر با اصطکاک است. پاسخ­های دقیق نیز اصولاً برای مسائل دینامیک سازه غیرخطی چند درجه آزاد، قابل حصول نیستند. در مورد مسائل درگیر با اصطکاک، حتی با استفاده از گام­های زمانی بسیار کوچک و در حد صفر در روش انتگرال‍گیری گام به گام، به علت تغییرات ناگهانی علامت نیروهای اصطکاک، ممکن است مشکلات همگرایی خاصی نیز، برای پاسخ­های تقریبی ایجاد گردد. برای مطالعه عملکرد روش­های جدید تحلیل و بررسی دقت آن­ها، تعریف مسائل غیرخطی مناسب و دارای حل دقیق بسیار مفید است. بنابراین تعریف مسائل درگیر با اصطکاک و دارای حل دقیق به خصوص، از منظر تحقیقاتی، دارای اهمیت ویژه­ای است. در این پایان­نامه، فراهم آوردن قابلیت تعریف چنین مسائلی، مد نظر بوده، به معرفی روشی برای تعریف سیستم­های دینامیک سازه چند درجه آزاد درگیر با اصطکاک و دارای پاسخ مشخص و دقیق دلخواه، پرداخته خواهد شد. برای اعمال کاربردی روش، برنامه­های لازم، به کمک زبان برنامه­نویسی Fortran 2000 و در محیط نرم‍افزارCompaq Visual Fortran Version 6.5، تهیه شده است، و به کمک آنها، کارایی یکی از روش­های تقریبی تحلیل سیستم­های درگیر با اصطکاک، که قبلاً صرفاً برای سیستم­های یک درجه آزاد نشان داده شده بود، در حالت چند درجه آزاد، بررسی و نشان داده شده است.