الگوهای پس لرزه در رژیم لرزه ای ایران/ امی سلمی

فلات ایران، واقع در نوار آلپ هیمالیا، با گسل های متعددی گسیخته شده است. توجه به لرزه خیزی و خطر زمین لرزه، در چنین ناحیه ای حائز اهمیت است. با توجه به این نکته اساسی که پدیده زلزله، به سه مرحله آمادگی برای زلزله (پیش لرزه-ها)، رویداد اصلی و مرحله پس از زلزله (پس لرزه ها) تقسیم می شود، طراحی شیوه هایی برای تشخیص و تفکیک این مراحل در رژیم لرزه ای به شناخت بهتر پدیده زلزله کمک کرده و در نتیجه امکان تخمین و کاهش خطرات را ممکن می سازد. بعد از وقوع زلزله های بزرگ با توجه به آسیب سازه ها در رویداد اصلی، خطر پس لرزه های بزرگ، تهدیدی برای جان امدادرسانان و آسیب دیدگان است. ازاین رو مدل های مختلفی در ادبیات فنی برای برآورد خطر وقوع پس لرزه ها ارائه شده است. قسمتی از پژوهش حاضر به برآورد خطر پس لرزه ها در فلات ایران خواهد پرداخت. با این هدف، متغیرهای لرزه ای که بر اساس قانون اصلاح شده امری و قانون گوتنبرگ-ریشتر تعریف شده اند، برای کاتالوگ جمع آوری شده ایران و رویدادهای منتخب آن محاسبه می شوند تا با مطالعه روند تغییرات آنها نسبت به مکان و زمان، پیچیدگی های فرآیند گسیختگی روشن شود. موفقیت در تفکیک مراحل گسیختگی از یک سو و شناخت رفتار نواحی مختلف در مقابل تنش وارد شده، گامی مؤثر در جهت تعیین میزان لرزه خیزی ناحیه لرزه زا است. به این منظور در این پژوهش نخست اطلاعات زلزله های ایران در قالب کاتالوگ زلزله های دستگاهی جمع آوری شده، با تعیین بزرگای کامل بودن در زمان و مکان دقت آن سنجیده می شود. در بخش بعدی مفاهیم بنیادی از جمله قانون اصلاح شده امری و قانون گوتنبرگ-ریشتر تشریح شده و متغیرهای لرزه خیزی ، ، ، و تعریف شده است. در این تحقیق برای برآورد متغیرهای قانون اصلاح شده امری دو رویکرد اصلی “فراوانی گرایانه” و “بیزی” به کار گرفته شده است تا معایب و مزایای هریک ارزشگذاری شود و روش مناسب برگزیده شود. خطای محاسبات، از طریق تعیین سطح اعتماد در رویکرد بیزی و یا برآورد متغیرها به شیوه بوت استراپ و انجام آزمون های آماری در رویکرد فراوانی گرایانه ارزیابی شده است. تأثیر بزرگا، عمق، سطح کامل بودن کاتالوگ، پنجره مکانی و زمانی و همچنین تاثیر بکارگیری شیوه های جداسازی متفاوت پس لرزه از رویدادهای زمینه بر متغیرهای قانون اصلاح شده امری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیر متغیرهای قانون اصلاح شده امری بر یکدیگر سنجیده شده تا میزان صحت تحلیل و تفسیرها روشن شود. در نهایت محاسبه دقیق این متغیرها، امکان محاسبه نرخ و احتمال وقوع پس لرزه های بزرگ را برای فلات ایران فراهم کرده است، همچنین بر پایه متغیرهای پس لرزه، نقشه خطر پس لرزه ها تهیه شده است. امتیاز این پژوهش، محاسبه متغیرهای قانون اصلاح شده امری برای زلزله های منتخب فلات ایران براساس شیوه های نوین آماری با هدف رصد تغییرات لرزه ای پس از وقوع یک رویداد بزرگ در منطقه لرزه زا و مطالعه تنوع رفتار لرزه زایی پس از یک زلزله بزرگ در ایالات زمینساختی ایران است. همچنین سرعت افت نرخ پس لرزه ها برای زلزله های منتخب کاتالوگ ایران در مناطق مختلف لرزه خیز، با توجه به تقسیم بندی ایالات زمینساختی بررسی شده است تا بر این اساس پتانسیل لرزه خیزی در این نواحی تحقیق شود. تحلیل احتمال خطر پس لرزه ها و تدوین نقشه خطر وابسته به زمان گامی ارزنده در جهت کاربردی کردن نتایج حاصل، برای استفاده ارگان های ذیربط است، که در این پژوهش محقق شده است.