انتخاب رابطه مناسب تر از بین معادلات پیش بینی کننده جنبش نیرومند زمین (GMPE s)برای ایران، با استفاده از داده های ایرانی/پیرزاده علی

از آنجا که روابط کاهندگی از اهمیت خاصی در تحلیل خطر زلزله دارند ،از بین روابط کاهندگی ارائه شده  برای ایران و نواحی مشابه ، ۹  رابطه انتخاب کردیم که ۷  تای آنها رابطه کاهندگی و ۲ تای آنها رابطه شتاب طیفی است . ملاک انتخاب این ۹ رابطه ، داده ها و اطلاعات موجودی است که توسط شبکه شتابنگاری ایران ارائه شده است.  داده ها در دو جدول جداگانه بودند که پس از ترکیب به یک جدول نهایی رسیدیم.  طبقه بندی سایتها بر اساس طبقه بندی زارع (۱۹۹۹ ) انجام شده است .دو نوع پهنه بندی مورد نظر در این مطالعه  ، به جدول اضافه شده است.روابط توسط نرم افزار Excel اجرا شده است و باقیمانده ها(residuals)  به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

ln(Cal/Obs)=Residuals=  ln(Cal) – ln(Obs)

که در آن Cal  مقدار محاسبه شده بیشینه شتاب جنبش زمین توسط روابط کاهندگی بالا و  Obs  بیشینه شتاب جنبش که توسط ایستگاه به ثبت رسیده است. Cal  و Obsبر حسب سانتی متر بر مجذور ثانیه می باشند. در ضمن ،  روابطی که PGAآنها برحسب g  ویا m/s2  می باشند به cm/s2 تبدیل شده اند. در مورد روابط کاهندگی که شامل  لگاریتم در مبنای ۱۰ بیشینه شتاب می باشند ، باقیمانده ، به لگاریتم طبیعی تبدیل شده است.در ضمن میانگین قدر مطلق باقیمانده ها در مورد زلزله های قوی و مخرب (با pga  بیشتر از ۳۰۰ سانتی متر بر مجذور ثانیه ) محاسبه شده است.

در مورد کل زلزله ها اعم از قوی و ضعیف، میانگین قدر مطلق باقیمانده بیشینه شتاب زمین سه رابطه زیر کمترین است :

      ۱- سینائیان (۲۰۰۷)

۲ – زارع (۱۹۹۹)

۳ – زعفرانی و سقراط (۲۰۱۲)

اما در مورد زلزله های قوی و مخرببا PGA بیش از ۳۰۰ cm/s2  ، روابط کاهندگی مورد مطالعه  پیش بینی های خوبی ندارند ولی در مقام مقایسه رابطه شتاب طیفی زارع- سبزعلی-کریمی(۲۰۰۸ )  که در آن شتاب درپرید ۰٫۱ ثانیه  به عنوان PGA  در نظر گرفته شده است ، بویژه برای منطقه زاگرس ،بهترین نتیجه را داراست است .