انرژی زمین لرزه در سازه‌های قاب خمشی بتن مسلح/ملکی هاله

ارزیابی رفتار سازه‌ها در زمین‌لرزه‌های بزرگ نمایانگر ایجاد خسارات قابل توجه حتی در ساختمانهای طراحی شده بر پایه اصول مهندسی است و این به معنای ناکافی بودن تک پارامتر مقاومت به ویژه در زمین‌لرزه‌های بزرگ وسطح فروریزش است. رفتار نامطلوب سازه‌ها دربرابر زمین‌لرزه محققان را واداشت تا پارامترهای دیگری را در طراحی سازه ای مدنظر قراردهند. یکی از پارامترهایی که در نگرش نوین پژوهشگران به رفتار سازه‌ها مدنظر قرارگرفته است مفهوم انرژی در سازه‌هاست. ایده برقراری مطلوب توازن انرژی در سازه از طریق بهینه سازی توزیع خسارت، در ادبیات فنی در حال گسترش است.
در این پایان‌نامه تعدادی ساختمان بتن مسلح خمشی با پلان یکسان و تعداد طبقات متغیر، از نظر انرژی بررسی شده است. تاریخجه زمانی اجزای مختلف معادل انرژی و اثرنگاشت و تعدادی از پارامترهای لرزه ای بر آن مطالعه شده، میزان انرژی ورودی بیشینه محاسبه گشته و نسبت انرژی مخرب هیسترتیک به آن مورد بررسی قرارگرفته است. میزان مشارکت طبقات ساختمان در جذب و اتلاف انرژی تحقیق شده و ایده ای جهت مرتبط ساختن میزان انرژی در اعضای سازه ای با خسات وارد به آنها شکل گرفته است. بدین ترتیب اهمیت انرژی و چگونگی جذب یا اتلاف آن در سازه‌ها مورد تأکید قرارگرفته در این پایان‌نامه تنها بخشی از ساختمانهای شهری مورد بررسی قرارگرفته و گام اول در جهت مطالعه این مقوله پراهمیت محسوب می شود. ضمن اینکه به دلیل محدودیتهای نرم افزار به کاررفته (Drain-2DX) اثر بخشی از پارامترهای سازه ای لحاظ نشده که امید است در تحقیقات آینده مورد توجه قرارگیرد.