لرزه زمین ساخت البرز غربی بر اساس مدل سازی امواج محلی و ناحیه ای/انصاری سجاد