ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه ای قاب های با بادبند کمانش تاب و متعارف/بادپی امیر

با وجود استقبال روزافزون از سامانه لرزه ای قاب های مهاربندی شده با مهاربندهای متعارف پس از وقوع زمین لرزه نورتریج در امریکا و آسیب سازه های دارای سامانه لرزه ای قاب خمشی، مطالعات و تجربه زمین لرزه های بعدی نشانگر این امر بودند که این سامانه نیز عملکرد مناسبی در زمین لرزه ها نداشته و سازه را با مخاطراتی مواجه می سازد. به همین منظور محققان بر آن شدند تا با مطالعه دقیق تر این سامانه به درک کامل تری از رفتار آن دست می سازد. به همین منظور محققان بر آن شدند تا با مطالعه دقیق تر این سامانه به درک کامل تری از رفتار آن دست یافته و جهت یافتن علل ضعف آن برآیند. نتایج تحقیقات موجب بوجود آمدن نسل جدیدی از مهاربندها با نام مهاربندهای کمانش تاب شد که امروزه بصورت روزافزون در مناطق مختلف لرزه خیز دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش هدف بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده با دو نوع مهاربند متعارف و کمانش تاب بوده که بدین منظور سعی شده تا با استفاده از روش های احتمالاتی مبتنی بر دو متغیر نیاز و ظرفیت لرزه ای در سطوح مختلف خطر به بررسی عملکرد سازه بپردازیم. ابتدا به مقایسه آماری نیاز لرزه ای دو سامانه تحت نگاشت های یکسان پرداخته سپس با استفاده از روش تحلیل شکنندگی لرزه ای به بیان احتمال آسیب پذیری دو سامانه در سطوح خطر یکسان در قالب منحنی های شکنندگی لرزه ای پرداخته ایم. نتایج بیانگر رفتار مطلوب تر سامانه قاب مهاربندی شده با مهاربندهای کمانش تاب می باشد.