بدست آوردن طیف طراحی براساس نگاشتهای استان خراسان به روش نیومارک و هال/جامی مسعود

یکی از نواحی لرزه خیز کشورمان ناحیه مرکزی است که نیمه مرکزی و جنوبی استان خراسان بخشی از این می باشد. این ناحیه به واسطه داشتن زمین‌لرزه‌های بزرگ مثل زمین‌لرزه طبس، قائن و واردکول قائن از اهمیت زیادی برخوردار است. علاوه براین، اطلاعات و بررسی های انجام شده برروی داده‌های حرکت قوی این ناحیه نسبت به دیگر نواحی بیشتر بوده است.
در این مطالعه پس از در نظر گرفتن تعداد۱۵۰ نگاشت حرکت قوی که اکثرشان از داده‌های مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بوده و براساس بیشینه شتاب انتخاب گردیده اند. با در نظر گرفتن مدت زمان تعریف سده توسط Pape, et al[11] و شدت طیفی Housner [6] مورد بررسی قرار گرفتند. از میان ۱۵۰ نگاشت انتخاب شده تنها ۳۰ نگاشت سه معیار ذکر شده را در جهت دارا بودن خصوصیات حرکت قوی ارضا نمودند. این نگاشتها سپس براساس نوع خاک ایستگاه بدست آمده با استفاده از نسبت سیگنال به نوفه به طور مطلوبی اصلاح شدند. با توجه به تعداد کم داده‌ها و اطلاعات ناقص در خصوص شرایط و نوع خاک ساختگاهها، دو گروه داده بر این اساس به دست آمد که تنها یکی از این دو گروه دارای تعداد داده‌های مطلوب جهت انجام مطالعات آمادی می باشد. برای رسیدن به طیف طراحی ازروش نیومارک- هالNewmark, Hall[15] استفاده شد. در این روش داده‌ها در سه ناحیه طیفی مورد بررسی آماری قرار می گیرند. این سه ناحیه شالم ناحیه تغییرمکان(۰/۱-۰/۳HZ) ناحیه سرعت( ۰/۳-۳HZ) و ناحیه شتاب(۳/۰-۸/۰HZ) می شود که در این مطالعه سه محدوده فرکتس ذکر شده برای داده‌های ایران محماسبه و مقایسه به دست آمده از قرار(۰/۱-۰/۸۳HZ) برای قسمت تغییرمکان،(۰/۸۳-۳/۳HZ)به عنوان ناحیه سرعت و( ۳/۳-۸/۰HZ) به عنوان بخش شتاب به دست آمدند. پس از انجام محاسبات آماری و در نظرگرفتن میانگین به علاوه یک انحراف معیار برای مقادیر تقویت شتاب، تقویت سرع و تقویت تغییرمکان ومیانگین پارامترهای حرکت زمین یا به عبارت دیگر سرعت و تغییرماکن متناسب با شتاب ۱/۰g مقادیر بهنجار شده طیف طرح برای یک واحد شتاب زمین بدست آمد. نتایج برروی کاغذ سه محدوه لگاریتمی و مقیاس معمولی ترسیم و با طیفهای آئین نامه UBC آمریکا و استاندارد ۲۸۰۰ ایران مقایسه گردیدند.