بررسی آزمایشگاهی و عددی مقره‌های اتکایی ولتاژ پایین و استفاده از آنها در راستای پیشنهاد توابع شکنندگی لرزه‌ای/خلوتی امیرحسین

شبکه برق بعنوان یکی از مهم‌ترین شریان‌های حیاتی نقش اساسی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و حتی روابط سیاسی یک کشور ایفا می‌کند بطوریکه اگر بنا به عللی در این شبکه و روند تولید انرژی آن خللی ایجاد گردد صدمات جبران ناپذیری به بار خواهد آمد. در میان مؤلفه های مختلف شبکه برق از قبیل نیروگاه‌ها ، پست‌ها و خطوط ، پست های فشار قوی انتقال با سطح ولتاژ بالاتر از اهمیت بسزایی برخوردارند و نقش حیاتی را در شبکه ایفا می‌کنند، لذا با در نظر گرفتن عوامل و علل متعددی ازجمله آسیب پذیری بالا و خسارات سنگین مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی ناشی از آسیب پست‌هاکه تجربیات زلزله‌های گذشته مؤید آن است پست های انتقال بعنوان سامانه موردنظر در این مطالعه انتخاب شده‌اند.
در پستهای فشار قوی تجهیزات متعددی به کار میروند که انجام مطالعات آزمایشگاهی برروی تمام آنها از محدوده زمانی و امکانات این مطالعه خارج بود لذا در این مطالعه مقره های اتکایی با سطوح ولتاژ ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت انتخاب شدند.مقره های اتکایی به عنوان پایه یا تکیه گاه عایق برای خطوط با ولتاژ بالا به کار میروند تا ارتفاع لازم از زمین و یا فاصله مورد نیاز از سایر تجهیزات تأمین شوند.
به منظور حذف اثرات ناشی از اندرکنش تجهیزات مجاور و انطباق نتایج آزمایش با واقعیت فرض شده است که هادی‌های متصل به راس تجهیز از نوع انعطاف پذیر با وزن ناچیز میباشند که در اکثرموارد نیز چنین میباشد.
هدف اصلی در این مطالعه رسم منحنی شکنندگی برای مقره های اتکایی به روش محاسباتی میباشد.روش کار بدین صورت است که پس از انتخاب تجهیزات، ابتدا با انجام آزمایشهای میزلرزان با دو دسته ورودی جاروی فرکانسی سینوسی و شتابنگاشتهای زلزله ویژگیهای دینامیکی آنهارادر دو حالت تنها و نصب شده برروی پایه نگاه دارنده بدست آورده و از آن برای تایید مدل تحلیلی استفاده شده است.پس از راستی آزمایی مدل، تحلیل‌های متعدد دینامیکی انجام گرفته و منحنی‌های شکنندگی برای مد اصلی خرابی مقره‌های اتکایی رسم شده اند. نتایج نشان می¬دهد مقره های اتکایی انتخاب شده در سطوح پایین تا متوسط شتاب اوج زمین آسیب‌پذیری بسیارکمی دارند و در صورتی که درمحدوده رزنانس یا تشدید قراربگیرند آسیبهای جدی در آنها ایجاد می شود.