بررسی آزمایشگاهی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه نامتقارن یک طبقه برشی توسط میز لرزان/پورمحمد شاهوار حسین

مطالعات آزمایشگاهی بسیار کمی برای بررسی رفتار سازه های نامتقارن تحت اثر زلزله، تا مرز خرابی و در فاز غیر خطی و نیز کنترل دستورات آیین نامه ای انجام شده است. هدف این تحقیق و پایان نامه بررسی پاسخ غیر خطی یک سازه ی یک طبقه برشی با سیستم های متقارن و نامتقارن یک جهته جرمی در پلان و تحت اثر زلزله جانبی یک محوره می باشد. این بررسی شامل برنامه های آزمایشگاهی می باشد. حین مطالعه، پاسخ جانبی پیچشی سیستم نسبت به محدوده ای از پارامتر های سازه ای با هدف بررسی تاثیر رفتار غیرالاستیک بر فرضیات طراحی پیچشی در آیین نامه های ساختمانی، مطالعه شد. ابتدا، پاسخ جانبی – پیچشی سیستم نسبت به محدوده ای از پارامتر های سازه ای با هدف بررسی تاثیر نامتقارنی بر رفتار غیرالاستیک سازه ها، نحوه توزیع منحنی BST و تعیین مرز خرابی مطالعه شد و سپس پاسخ جانبی – پیچشی سیستم نسبت به محدوده ای از پارامتر های محاسبه ای سازه ای با هدف بررسی تاثیر نامتقارنی حین رفتار غیرالاستیک سازه ها بر پارامترهای محاسباتی شامل شکل پذیری، ضریب رفتار پیچشی و ضریب پایداری مطالعه شد. برنامه آزمایش شامل اعمال زلزله یک مولفه به نمونه یک طبقه فولادی برشی روی میزلرزان بود. ‎۹ نمونه، هر کدام شامل ‎۱ دیافراگم صلب به همراه ‎۸ صفحه فولادی به منظور تامین نامتقارنی و بار مرده روی چهار ستون در این تحقیق آزمایش شدند. ‎۹ نمونه در سه گروه با مقادیر خروج از مرکزیت جرمی با مقادیر % ‎۰ (متقارن)، %‎۹ و %‎۱۸ و لاغریهای ۱۰۰، ‎۱۵۰ و ‎۲۰۰ تقسیم شدند. مشاهدات کلی از رفتار نمونه ها و تاثیر ایجاد خروج از مرکزیت بیانگر افزایش زمان تناوب غالب سیستم، کاهش ظرفیت برش پایه سیستم، استفاده از منحنی BST بعنوان نشانگر مناسبی از رفتار نامتقارنی و استفاده از تاریخچه تغییرمکان در تعیین حد پایداری سیستم می باشد. همچنین تاثیر ایجاد خروج از مرکزیت با پیشرفت رفتار غیرخطی، بیانگر افزایش نسبت شکل پذیری به کاهش مقاومت، اختلاف بین مقادیر تئوری و تجربی و روند نامنظم شکل پذیری در مقابل با ایجاد نامتقارنی می باشد.