بررسی آسیب‌پذیری لرزه ای مخازن بزرگ فولادی نفت/نورعلی آهاری مسعود

تجربه عملکرد مخازن فولادی در زلزله‌های گذشته نشان می دهد که این سازه‌ها در برابر زلزله آسیب پذیر می باشند و به علت اینکه در بسیاری از موارد حاوی مواد سمی ویا اشتعال پذیر می باشند با آزاد شدن محتویات داخل مخزن به علت مودهای شکستی که برای آنها در هنگام زلزله حادث می شود می توانند باعث ایجاد خسارات مالی و زیست محیطی فراوانی شوند. آتش سوزی مخازن در زلزله ۱۹۶۴ آلاسکا و ۱۹۹۹ ترکیه و خسارات سنگین ناشی از آن بیانگر اهمیت بررسی آسیب‌پذیری لرزه ای این سازه‌ها می باشد. مخازن زمینی به دو صورت مهار شده و مهار نشده در صنایع نفت موجود می باشند. هر دو نوع این مخازن ممکن است در برابر زلزله آسیب پذیر باشند و دچار مودهای شکست خاصی شوند. در این پژوهش ابتدا به بررسی رفتار لرزه ای این مخازن در زلزله‌های گذشته و همچنین مودهای شکست لرزه ای این مخازن پرداخته شده است و تحلیل لرزه ای این مخازن مورد بررسی واقع شده است. در ادامه به بررسی تحلیلی پارمترهای موثر در آسیب پذیر ی لرزه ای مخازن پرداخته شده است. بدین منظور توسط نرم افزار ANSYS هر دو نوع مخازن مهار شده و مهار نشده مدل سازی شده اند و تأثیر پارامترهایی از قبیل مهار مخزن، ضخامت و پوسته، ضخامت کف مخزن و … برروی آسیب‌پذیری لرزه ای این مخازن مورد ارزیابی واقع شده است. بدین منظور ابتدا صحت رفتار لرزه ای مدل مورد نظر با استفاده از مدلهای تحلیلی ارائه شده توسط محققین دیگر مورد تأیید واقع شده است و پس از آن مدل مورد نظر مورد تحلیل تاریخچه زمانی واقع شده است.