بررسی اتصالات تیرI شکل به ستون قوطی با استفاده از صفحات کناری در سازه های فولادی قاب خمشی/طباطبایی زهراالسادات

استفاده از مقطع قوطی شکل به عنوان ستون در مناطق با لرزه خیزی بالا از مزیت های مهمی برخوردار است و همچنین در ایران نیز کاربرد گسترده ای یافته است، اما اجرای اتصال در این مقاطع، با مشکل بزرگی همراه است و آن عبارت است از اجرای ورق پیوستگی افقی در وجوه داخلی ستون، بنابراین به دنبال اتصالی هستیم که علاوه برارضاء مبانی طراحی لرزه ای اتصالات صلب درقابهای خمشی فولادی ، مشکلات مربوط به اتصالات متعارف نیزدر آن تاحدامکان مرتفع شود.
اتصالی که قصدداریم به معرفی آن بپردازیم وعملکردلرزه ای آن رامورد بررسی قراردهیم، یک اتصال خمشی تیر به ستون بااستفاده ازورق کناری می باشد. هدف مادراین پایان نامه شناخت نقاط قدرت و ضعف این اتصال می باشد.
مطالب پایان نامه درچهارفصل به شرح زیرتنظیم شده اند:
درفصل اول به معرفی انواع آسیب دیدگی ساختمانهای فولادی جوشی درزلزله ۱۹۹۴ نورتریج پرداخته شده و خلاصه ای ازفعالیتهای انجام شده پس اززلزله بیان شده است. درادامه به معرفی رفتاراتصال تیربه ستون قوطی که درسازه های بلند درایران متعارف است پرداخته شده وبااتصالات متعارف مقایسه گردیده است. درفصل دوم معیارهای طبقه بندی اتصالات خمشی طبق سختی ومقاومت وشکل پذیری آورده شده است. سپس معیارهای طبقه بندی اتصالات وقابهای خمشی طبق ایین نامه AISC2005 بیان شده است تادرفصول آتی ازآنهابرای طبقه بندی اتصال استفاده گردد. اتصال با صفحه کناری یک فناوری جدید درساخت قابهای فولادی است که توسط شرکت SidePlate درآمریکا به ثبت رسیده است که درفصل سوم به معرفی آن پرداخته شده است. درابتداویژگیهای این اتصال بیان شده وسپس جزئیات طراحی آن همراه بایک مثال آورده شده است. سه نمونه اتصال ورق روسری وورق زیرسری واتصال RBS واتصال مستقیم برای مقایسه طراحی ومدلسازی شده اند. درادامه درفصل چهارم پس ازبیان مفاهیم اولیه درنرم افزار ANSYS 10 به معرفی هندسه مدل وجزئیات اتصالات مدلسازی شده وبارگذاری اعمال شده پرداخته شده است. سپس به بررسی نتایج پرداخته شده وتوزیع تنش وکرنش ومنحنی هیسترزیس ممان-دوران برای کلیه مدلها ترسیم شده است . برای بررسیهای دقیقترمطالعه پارامتریک روی یک مدل انجام شده است. درنهایت نتیجه گیریهای کلی بیان شده وپیشنهاداتی برای ادامه کار داده شده است.