بررسی اثر تمرکز تنش در محل قطع ورقهای FRP بر روی ظرفیت خمشی تیرهای بتنی مقاوم شده با استفاده از روش المان محدود/ملکی شهرام

موضوع این تحقیق به بررسی تأثیر تمرکز تنش در نواحی انتهایی قطع صفحات FRP برروی مقاومت خمشی تیرهای بتنی می پردازند. با توجه به آنکه مقاومت صفحاتFRP بیشتر از فولاد بوده و نتیجتاً تنش های انتقالی بین لایهFRP و بتن مقادیر بزرگی به خود می گیرد لذا بررسی تنش در این نواحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بویژه توزیع تنش نرمال و برشی در فواصل مختلف از محل قطعFRP ارزیابی شده است. چنین اطلاعاتی در پیشگویی مود گسیختگی از نوع جداشدگی(devonding) بکار می آید.
دراین تحقیق یک نمونه آزمایشگاهی انتخاب شده و با استفاده از نرم افزار Ansys5.4 مدلسازی شده است. روند این مدلسازی ها به این ترتیب بوده که ابتدا سعی شده یک مدل مناسبی برای حالت تیر بتنی مقاوم نشده(تیر کنترل) بدست آید سپس این مدل برای حالت مقاوم شده بوسیله یک لایهCFRP بسط داده شده است و در دل تیر تقویت شده نیز حالت های مختلف در نظر گرفته شده است(صرفنظر از تأثیر شرایط باند, اعمال تأثیر خطی باند و اعمال تأثیر غیرخطی باند). و نهایتاً نتایج بدست آمده از آنالیز با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده است و تأثیر پدیده debonding برروی ظرفیت خمشی افزایش یافته تیر بررسی شده است.