بررسی اثر مولفه قائم زلزله و انعطاف پذیری پی در آسیب‌پذیری پلهای بتنی/خدمتی آذر کامران

پل های با پایه بتن آرمه در ایران و نقاط دیگر جهان مانند ژاپن آمریکا به دلیل تراکم خودروها و نیاز جاده‌ها گسترش یافته است و تخریب پل های عظیم در کشورهای ایالات متحده ژاپن و نیوزیلند نشان از نقصان در آیین نامه‌های این کشور بوده است. درطی زلزله سال ۱۹۹۵و خسارات به بار آمده محققین به اثر مولفه قائم شتاب زلزله علاوه بر مولفه افقی پی برده و در آیین نامه‌های کشورهای خود آن را اعمال نمودند و این تحقیقات گامی دیگر در جهت بهبود طراحی و تحلیل پل ها بوده است. در این پایان‌نامه سعی خواهد شد اثر مولفه قائم شتاب زلزله را در پایه پلهای بتن آرمه علاوه بر مولفه افقی بررسی و مدلسازی دقیق گردد. همچنین نقش آن در تخریب نمونه‌هایی از پلهای تخریب شده در زلزله‌های گذشته ارائه می گردد. به دلیل استفاده از پل های بتن آرمه در ایران نیاز به تجربیات بیشتر و نیز تحقیقاتی گسترده در این زمینه لازم است، همچنانکه در کشورهای پیشرو در این زمینه مانند ژاپن- ایالات متحده- نیوزیلند- ایتالیا و … با بهره گیری از یافته‌های عینی و تجربی زلزله و خسارات مربوطه، در آیین نامه‌های خود بازنگری های لازم را به عمل می آورند و تغییرات بنیادین و مهمی در این آیین نامه‌ها انجام پذیرفته است. در این پایان‌نامه اثر شتاب قائم زلزله با اثرات گهواره ای عرشه( با مدلسازی سه بعدی که رفتار دقیق تر از سازه در اختیار ما می گذارد) در پل های تک ستونه مطرح خواهد بود و همچنین اثر انعطاف پذیری پی در رفتار پل های مدل شده مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت و طول دهانه از نوع متوسط می باشد که از نوع رایج آن بوده و مقطع ستون(پایه) نیز از یکی از مقالات برگرفته شده است.
علت و هدف از انتخاب این موضوع مدل سازی سه بعدی از یک پل بتنی می باشد که در ایران مدل های دو بعدی مطرح بوده است و تأثیرات مولفه افقی توام با مولفه قائم بر لنگر خمشی و نیروی برشی و نیروی محوری مقطع و بیشترین تغییرمکان افقی سازه ارائه می گردد. از نتایج مهم این پایان‌نامه و مدلسازی می توان به اثر ۳۰ درصدی مولفه قائم در افزایش نیروی محوری پایه پل های بتنی اشاره نمود. همچنین اثر انعطاف پذیری پایه‌ها، تغییر مکان افقی سازه را ۲۵% افزایش می دهد و توصیه می شود در طراحی پل های بتنی در نقاط زلزله خیز و نیز در سایت های دارای خاک ضعیف و ناپایدار موارد فوق اعمال و بررسی گردد.