بررسی اثر وجود خطرات زیرزمینی بر پاسخ لرزه ای سطح زمین/اصولی علی

یکی از مهمترین مسائل مطرح در مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای، اثر ساختگاه و از جمله نامنظمی‌های هندسی زیر سطحی و رو سطحی بر پاسخ لرزه‌ای سطح زمین است. عمده مطالعاتی که تا کنون بر روی اثرات لرزه‌ای این گونه نامنظمی‌ها صورت گرفته است، به عوارض توپوگرافی محدود بوده و حجم اندکی از مطالعات بر حفرات زیر زمینی اختصاص داشته است. تحقیقات تحلیلی و عددی پیشین بر روی اثر وجود حفرات زیر زمینی بر روی پاسخ لرزه‌ای سطح زمین نشان دهنده تاثیر قابل توجه وجود این عوارض بر روی پاسخ لرزه‌ای سطح زمین بوده است. هدف این بررسی ارزیابی رفتار لرزه‌ای سطح زمین در اثر وجود یک حفره زیر زمینی است که در برابر امواج مهاجم قائم برشی (SV) قرار گرفته‌اند. نتایج بدست آمده از مطالعات حساسیت‌سنجی عددی بیانگر آن است که عموماً وجود حفره زیر زمینی باعث ایجاد بزرگنمایی بر روی سطح خواهد شد. مقدار این بزرگنمایی وابسته به شعاع حفره، عمق حفره، سختی محیط و عرض نقطه مورد بررسی و بالاخره فرکانس مورد بررسی خواهد بود. مقایسه داده های بدست آمده در این مطالعه با مطالعات عددی انجام شده در ادبیات فنی نیز نشان می دهد که در نظر گرفتن اثر وجود حفرات زیر زمینی باعث انتظار سطوح بالاتری از تحریک زلزله در سطح و نزدیکی محور حفره خواهد شد.
کلیه محاسبات با استفاده از روش اجزاء محدود انجام شده و تاثیر عوامل فوق به تفکیک مورد مطالعه قرار گرفته است.
نهایتاً گرافها و جداولی ارائه شده‌اند که می‌توانند در مطالعات برآورد خطر در نزدیکی عوارض زیر زمینی مورد استفاده قرار گیرند.