بررسی امکان ساده سازی تحلیل لرزه‏ای سازه‏ها با استفاده از ضرایب مشارکت مودی وابسته به تحریک/عباسی لعیا

در ادامه فعالیت های انجام شده در سمینار، هدف دستیابی به روش ساده شده تحلیل دینامیکی سازه هاست. در این راستا ابتدا تمرکز را بر روی ضریب مشارکت مودی وابسته به فرکانس قرار دادیم. بر اساس نتایج به دست آمده از سمینار، به این نتیجه رسیدیم که ضرایب مشارکت مودی فعلی که در کتب دینامیک سازه ها موجود می باشند، دارای ایراداتی هستند که به تفصیل در سمینار مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر آن، بر اساس نتایج به دست آمده از برش، به نظر می رسید نه تنها ضریب مشارکت مودی برشی با توجه به محتوای فرکانسی زلزله تغییر می کند، بلکه علاوه بر آن سهم هر مود در برش طبقات گوناگون، متفاوت است. به این مفهوم که به عنوان مثال سهم مود دوم در برش طبقه اول متفاوت با سهم این مود در برش طبقه آخر است. با توجه به نتایج حاصل شده به نظر میرسید روندی که در پیش گرفته شده است به نتایج قابل قبولی بینجامد. از آن جایی که در سمینار تنها یک مدل سازه ای مورد بررسی قرار گرفته بود این نیاز احساس می شد که برای اثبات صحت ادعای فوق کنترل های بیشتری صورت گیرد بنابراین موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد در ادامه سمینار تعریف شد.