بررسی تاثیر مجاورت فونداسیون های نواری صلب بر اندرکنش سینماتیکی سیستم خاک – فونداسیون/اسماعیل پورعلی

در برآورد پاسخ لرزه‌ای سیستم‌های خاک – سازه، دو عامل تحریک ورودی و مشخصات دینامیکی سیستم دارای نقش تعیین‌کننده‌ای هستند. در این میان، یکی از پدیده‌های مهم و اثرگذار بر تحریک ورودی، اندرکنش سینماتیک خاک – سازه است. این اثر، محتوای فرکانسی و نوع مؤلفه‌های ورودی را تحت تأثیر قرارمی‌دهد که به دنبال آن باعث تغییر در پاسخ پی و سازه خواهدشد. در بحث محاسبه ای اندرکنش سینماتیک خاک – سازه و نحوه ای تأثیرگذاری آن بر تحریک ورودی سیستم، نیاز به دانش تئوری انتشار امواج است که پیچیده بودن این مبحث باعث شده در اغلب موارد، مسئله برای حالت های خاص بررسی شود. اثرات اندرکنش سینماتیک، عمدتا به صورت مجزا برای مؤلفه‌های مختلف تحریک مورد بررسی قرار گرفته است. لیکن جمع‌بندی اثرات، در قالب ضرایب ساده و کاربردی و نیز نحوه ی اثرگذاری این پدیده بر طیف پاسخ کمتر مورد توجه بوده است. با توجه به اینکه ساختمان ها در مناطق شهری در مجاورت هم و با تراکم نسبتا بالایی ساخته می شوند، توجه به اثر متقابل ساختمان ها و در نتیجه تأثیرگذاری آن‌ها بر تحریک ورودی میتواند حائز اهمیت باشد. در مطالعات گذشته در حوزه‌ی اندرکنش دینامیکی متقابل، عموما اثرات اندرکنش اینرشال و سینماتیک با هم در نظر گرفته شده و نیاز به جداسازی اثرات هرکدام از دو بخش فوق، بررسی تأثیر آن دو بر پاسخ سیستم خاک – سازه و ارائه‌ی نتایج در قالب پارامترهای بی‌بعد احساس می شود. ضمنا در بیشتر پژوهش های انجام شده بر روی پی های نواری، مقطع پی به صورت نیمه دایره در نظر گرفته شده است. در این پژوهش تلاش بر آن بوده است تا اثرات فونداسیون‌های نواری مجاور، بر اندرکنش سینماتیک سیستم خاک – فونداسیون در چارچوبی که بیان شده، مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمنا در این پژوهش فونداسیون‌های نواری دارای مقطع مستطیل شکل هستند.