بررسی تاثیر چشمه اتصال، ارتفاع ساختمان و لرزه خیزی منطقه در برابر خرابی پیش رونده قاب خمشی فولادی ویژه/کردباغ بهرام

در این تحقیق، به بررسی تأثیر چشمه اتصال، ارتفاع ساختمان و ضریب برش پایه ی زلزله بر خرابی پیش رونده پرداخته شده است. روش دینامیکی غیرخطی به منظور تحلیل هریک از سازه های مورد بررسی برای سناریوی حذف ستون گوشه و میانی در طبقه ی اول، به کار رفته است. برای بررسی تأثیر نوع چشمه اتصال، دو نوع سیستم مقاوم جانبی برای یک ساختمان ‎۴‎ طبقه طراحی شده اند: ‎۱‎- قاب خمشی ویژه در هر دو راستا (دارای ستون هایی با مقطع box‎ شکل)؛ ‎۲‎- قاب خمشی ویژه در یک راستا و مهاربند هم مرکز ویژه در راستای دیگر (دارای ستون های با مقطع I‎ شکل). برای پیش بینی رفتار غیرخطی چشمه اتصال، مدل های پیشین در این مطالعه، بهبود داده شده اند. نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی دارای تطابق بیشتری با نتایج آزمایشگاهی است. نتایج به دست آمده مبین آن است که درنظر گیری چشمه اتصال در سازه با مقطع I‎ شکل، بر مقاومت آن در برابر خرابی پیش رونده تأثیرگذار و غیرقابل چشم پوشی است؛ به خصوص برای سناریوی حذف ستون گوشه. اگرچه تأثیر چشمه اتصال برای سازه های با ستون box‎ شکل قابل صرف نظر کردن است. برای بررسی اثر ارتفاع ساختمان در خرابی پیش‌رونده، ساختمان‌های ‎۸‎ ،۴‎ و ‎۱۲‎ طبقه‌ی فولادی با سیستم قاب خمشی ویژه برای منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد طراحی و پتانسیل آن‌ها در برابر خرابی پیش‌رونده بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که پتانسیل خرابی پیش‌رونده‌ی سازه‌ها با افزیش ارتفاع ساختمان، کم می‌شود و همچنین می‌توان مشاهده کرد که سناریوی حذف ستون گوشه بحرانی تر از سناریوی حذف ستون میانی است. برای بررسی کمی تأثیر ضریب برش پایه‌ی زلزله بر حاشیه اطمینان سازه‌ها در برابر خرابی پیش‌رونده، چهار ساختمان ‎۴‎ طبقه‌ی فولادی با سیستم قاب خمشی ویژه در مناطق با لرزه‌خیزی مختلف (خطر نسبی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم) طراحی شده‌اند. برای در نظر گیری حاشیه اطمینان این سازه‌ها در برابر خرابی پیش‌رونده، معیار “دوران قطری” اتصالات با معیار پذیرش غیرخطی در سطح عملکرد آستانه ی فروریزش، مقایسه شده است و نهایتا نمودارهایی برای بررسی مقاومت خرابی پیش رونده ی سازه ها، تنها با استفاده از ضریب برش پایه ی زلزله ارائه شده است.