بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی با شرایط مرزی متفاوت/صفری مجید

در سالهای اخیر ، دیوارهای برشی فولادی بعنوان یک سیستم باربر جانبی اقتصادی و موثر مطرح بوده است. بویژه دیوارهای برشی فولادی با سختی بالای خود و رفتار بار- تغییر مکانی پایدار و ظرفیت بالا در جذب انرژی ، پاسخ مناسبی در برابر بارهای لرزه ای بوجود آمده داشته اند. دیوارهای برشی فولادی از نظر اجرایی سیستمی بسیار ساده می باشد.با توجه به سادگی و امکان ساخت آن در کارخانه و نصب آن در محل ، سرعت اجرای سیستم بالا بوده و از هزینه های اجرائی تا حد زیادی کاسته است. از لحاظ اجرائی ، این سیستمها جایگزینی تمیزتر و سریعتر و به لحاظ مقاومت و رفتار ، مطمئن تر از دیوار های برشی بتن مسلح می باشد.سیستم از نظر سختی برشی از سخت ترین سیستمهای مهاربندی که مهاربند ضربدری شکل می باشد سخت تر بوده و با توجه به امکان ایجاد بازشو در هر نقطه از آن ، کارائی همه سیستمهای مهاربندی را از این نظر دارا می باشد. در این تحقیق سه نوع اتصال مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اتصال نوع اول از نوع اتصال مستقیم صفحه فولادی دیوار به المانهای مرزی می باشد در حالیکه در اتصال نوع دوم این صفحه تنها به تیرها متصل می باشد و هیچگونه اتصالی به ستونها ندارد و در نهایت اتصال نوع سوم که در آن این اتصال مابین صفحه فولادی دیوار و ستونها بوده و هیچگونه اتصالی مابین صفحه فولادی دیوار و تیرها برقرار نمی باشد. همچنین رفتار شرایط مختلف اتصال صفحه فولادی به المانهای مرزی برای یک نمونه آزمایشگاهی خاص تحت بارگذاری چرخه ای و برای ضخامت های مختلف صفحه فولادی دیوار، بررسی شده است. در هر سه نوع اتصال مذکور رفتار هیسترزیس نمونه ها با یکدیگر مقایسه شده و نمونه با جذب انرژی مطلوب تر مشخص شده است . در نهایت میزان جذب انرژی نمونه ها با ضخامتهای مختلف از جمله ‎۵‎ ، ۳/۵‎ ،۲‎ ،۱/۵‎ ،۱‎ میلیمتر و برای هر سه نوع شرایط اتصال ، بدست آمده و نموداری که در آن انرژی جذب شده توسط سیستم تابعی از تغییرات ضخامت صفحه فولادی دیوار می باشد رسم شده و روابط آنها نیز ارائه شده است .