بررسی رفتار غیر خطی قابهای نیمه صلب دارای اتصالات خورجینی با مهاربندی و بدون مهاربندی/یزدانی علی

یکی از اتصالاتی که به علت کمبود پروفیل با شماره بالا جهت تیر در ساختمانهای کوتاه ایران زیاد استفاده می شود اتصالات نیمه صلب خورجینی می باشد. مطابق آیین نامه زلزله ایران این نوع اتصالات بایستی در قابهای مهاربندی شده استفاده شوند.در مطالعات اخیر مزایای زیادی برای قابهای دارای اتصالاتی نیمه صلب و بدون مهاربندی مشخص شده است. لذا پارامترهای رفتاری قاب مثل شکل پذیری و مقاومت قاب توسط آنالیز استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیرخطی به دست آورده شده است. سپس قابهای مهاربندی شده با قابهای بدون مهاربند دارای اتصالات خورجینی تقویت شده با سختی و مقاومت متفاوت مقایسه شده است. جهت محاسبه نیروی زلزله برای قابهای بدون مهاربند روابطی جهت بدست آوردن زمان تناوب سازه و توزیع نیروی جانبی براساس سختی اتصال ارائه شده است که برای محاسبه نیروی زلزله به روش استاتیک معادل برای قاب نیمه صلب خورجینی بدونی مهاربندی می تواند استفاده شود.